Lodné osvedčenie a prvá registrácia

 • 1. Vyplňte Žiadosť o zaevidovanie malého plavidla podajte ju v podateľni DÚ. (V  prípade, že žiadateľom je právnická osoba je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra).
 •  
 • 2. Uzatvorte si povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú malým plavidlom, ktoré je zo zákona povinné a ktoré môžete uzatvoriť prostredníctvom poistnej kalkulačky TU.
 •  
 • 3. Zaplaťte správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu. Informácie o možnostiach platby správneho poplatku nájdete na tejto stránke. 
  • Konečné  sumy správnych poplatkov:
  • - plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m  - 56,00 €  
  • 33,00 € - vydanie lodného osvedčenia, 
  • 6,50 € - vykonanie prehliadky, 
  • 16,50 € - zápis plavidla do registra.
  •  
  • - plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m  - 115,50 € 
  • 66,00 € - vydanie lodného osvedčenia, 
  • 33,00 € - vykonanie prehliadky, 
  • 16,50 € - zápis plavidla do registra.
  •  
  • - plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m  - 95,50€ 
  • 69,50 € - vydanie lodného osvedčenia,
  • 9,50 € - vykonanie prehliadky, 
  • 16,50 € - zápis plavidla do registra
  •  
  • - plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m  - 182,00 €
  • 116,00 € - vydanie lodného osvedčenia,
  • 49,50 € - vykonanie prehliadky,
  • 16,50 € - zápis plavidla do registra.
  •  
 • 4. Predložte doklad preukazujúci vlastnícke práva k plavidlu a motoru (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny)
 • .
 • 5. Predložte vyhlásenie o zhode pre plavidlo.
 •  
 • 6. Predložte vyhlásenie o zhode pre motor.
 •  
 • 7. Dohodnite si miesto a čas technickej prehliadky plavidla.
 • (Technické prehliadky malých plavidiel s výnimkou plávajúcich zariadení sa vykonávajú v pondelky a stredy v úradných hodinách pred administratívnymi budovami príslušných odborov. V prípade, že malé plavidlo nie je možné dopraviť na vyššie uvedené miesto v resp. bolo by to vzhľadom na jeho technické vlastnosti, alebo nedostatok priestoru pred administratívnou budovou problematické).
 •  
 • Miesto a termín vykonania technickej prehliadky je potrebné dohodnúť na príslušnom odbore Dopravného úradu, divízie vnútrozemskej plavby (zdroj - Dopravný úrad) :
 • Bratislava          - Mgr. Peter Nagy
  • -          02/48 777 605; 
  • -          0917 221 563
      - Ing. Juraj Zapletal  
  Komárno          - Ing. Ján Szabó
  • -          035/69 21 852
  -
  • Erika Poláková
  • (pracovisko Štúrovo)
  • -          036/63 50 308; 
  • -          0917 562 068
  Žilina          - Ing. Stanislav Gaňa
  • -          041/70 10 561
  Košice          - Ing. Jozef Pillár
  • -          055/720 48 70