Informácie pre klienta a potencionálneho klienta

KFS, spol. s r.o.

INFORMÁCIE PRE KLIENTA A POTENCIÁLNEHO KLIENTA

pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby pri sprostredkovaní poistenia

v zmysle § 33 zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoFSaFP).

1. Identifikácia finančného agenta

1.1.     Obchodné meno: KFS, spol. s r.o.

Sídlo: Prostějovská 103, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO: 36 668 150,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 17701/P (ďalej len „Spoločnosť“, alebo KFS, spol. s r.o.) a je zapísaná v Registri finančných agentov a finančných poradcov Národnej banky Slovenska pod registračným číslom, 050593a vykonáva činnosť samostatného finančného agenta (ďalej aj „SFA“) (je možne overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska (https://regfap.nbs.sk)) podľa zákona 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a doplnení niektorých zákonov v sektoroch:

  • poistenia, alebo zaistenia,
  • starobného dôchodkového sporenia.

 

1.2. KFS, spol. s r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomných zmlúv s viacerými Finančnými inštitúciami, tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená a adresy Finančných inštitúcii sú prístupné k nahliadnutiu na internetovej stránke www.poisti.sk a na žiadosť klienta KFS, spol. s r.o. môže poskytnúť klientovi obchodné mená týchto Finančných inštitúcii aj písomne, alebo elektronickou poštou.

1.3. V mene KFS, spol. s r.o., finančné sprostredkovanie vykonáva jej podriadený finančný agent, s ktorým má KFS, spol. s r.o. uzavretú písomnú zmluvu, v súlade so ZoFSaFP. Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie pre KFS, spol. s r.o. na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenka, podľa písomnej zmluvy s KFS, spol. s r.o. v súlade so ZoFSaFP. KFS, spol. s r.o. poskytne na požiadanie potenciálneho klienta alebo klienta údaje o svojom podriadenom finančnom agentovi v zákonom ustanovenom rozsahu.

1.4. Spoločnosť KFS, spol. s r.o. vykonáva činnosť finančného sprostredkovania aj elektronicky prostredníctvom portálu www.poisti.sk.

 

II. Kvalifikovaná účasť

2.1. KFS, spol. s r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach žiadnej Finančnej inštitúcie, s ktorou má uzatvorenú písomnú zmluvu o sprostredkovaní. Žiadna Finančná inštitúcia, s ktorou má KFS, spol. s r.o. uzavretú zmluvu o finančnom sprostredkovaní a ani osoby ovládajúce tieto finančné inštitúcie nemajú kvalifikovanú účasť na základom imaní alebo hlasovacích právach KFS, spol. s r.o..

 

III. Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, iných rizikách spojených s finančným sprostredkovaním a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním Finančnej inštitúcie

3.1. Na základe ZoFSaFP, pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby spoločnosť KFS, spol. s r.o., alebo jej podriadený finančný agent zaznamenáva požiadavky a potreby klienta, súvisiace s dojednávanou finančnom službou, na základe ktorých mu poskytuje svoje odporúčanie pre výber finančného produktu, v písomnej podobe, alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke www.poisti.sk prostredníctvom na to určených formulárov zmlúv, častí formulára kalkulačiek, alebo prostredníctvom e-mailu.

3.2. K uzavretiu zmluvy spravidla dochádza až zaplatením poistného na účet Finančnej inštitúcie. Preto je dôležité, aby bolo poistné uhradené v lehote uvedenej v návrhu poistnej zmluvy, najneskôr však tak, aby v deň začiatku poistenia už bolo poistné uhradené.

3.3. Pri uzavieraní zmluvy je potrebné aby klient odpovedal pravdivo, úplne, nič nezamlčal v opačnom prípade sa klient vytavuje tomu, že Finančná inštitúcia môže odstúpiť od poistnej zmluvy, znížiť poistné plnenie alebo poistné plnenie odmietnuť.

3.4. Počas trvania zmluvy je potrebné dodržiavať všetky zákonné ako aj zmluvne dohodnuté povinnosti. Ak dôjde zo strany klienta  k vedomému porušeniu povinností, ktoré budú mať podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je Finančná inštitúcia oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.

3.5. Všetky práva, povinnosti a právne následky zmluvných strán sú uvedené v poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia a prípadne aj v ďalších dokumentoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Tieto dokumenty sú k dispozícii pred uzavretím zmluvy a je im potrebné venovať náležitú pozornosť. Podľa Všeobecných poistných podmienkach poistenia sa nevyhnutne spájajú výluky a obmedzenia, ktoré nájdete v poistných podmienkach a sú označené spravidla ako „Výluky z poistenia“. Výber prípadov, na ktoré sa poistenie nevzťahuje, nájdete aj v Informačnom dokumente o poistnom produkte.

3.6. Uzavretím zmluvy vznikajú klientovi a Finančnej inštitúcií práva a povinnosti uvedené v  zmluve, v dodatkoch a prílohách zmluvy a v príslušných súvisiacich všeobecných a osobitných podmienkach, ktoré súvisiace s finančným plnením a závisia od dohodnutého obsahu a predmetu zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3.7. Nesplnenie akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, porušenie jej ustanovení alebo jej predčasné ukončenie môže mať spravidla za následok vznik sankcie, zmenu podmienok poskytovania finančnej služby,

3.8. Klient prehlasuje, že uzavretím zmluvy prostredníctvom SFA vzniká tomu, kto poistnú zmluvu uzavrel (poistník) povinnosť platiť poistné Finančnej inštitúcii (poisťovni) a poisťovni vzniká v prípade vzniku poistnej udalosti povinnosť vyplatiť poistné plnenie stratu nároku na dohodnuté plnenie alebo zánik zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

3.9. Spoločnosť nie je účastníkom zmluvy o poskytnutí finančnej služby

 

VI. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou

4.1. Za sprostredkovanie finančnej služby je Spoločnosti poskytované Finančnou inštitúciou dohodnuté peňažné, ktorého výška závisí od charakteru konkrétnej sprostredkovanej finančnej služby podľa produktu. Peňažná odmena je Spoločnosti vyplatená Finančnou inštitúciou iba v vtedy, ak dôjde k riadnemu uzavretiu poistnej zmluvy a bude uhradené poistné.

4.2. Spoločnosť ani jej podriadení finanční agenti nesmú v súvislosti s uzavretím zmluvy o finančnej službe prijímať od klienta akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie. Klient neuhrádza Spoločnosti ani Finančnej inštitúcii žiadnu odmenu za sprostredkovanie finančnej služby ani iné poplatky alebo náklady súvisiace so sprostredkovaním finančnej služby.

4.3. Spoločnosť na základe požiadavky klienta poskytne klientovi jednoznačne, presným  vyčerpávajúcim a zrozumiteľným spôsobom informáciu o výške peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia za finančné sprostredkovanie, ktoré prijíma od Finančnej inštitúcie.

4.4. Spoločnosť neposkytuje klientovi v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody za nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.

4.5. Akékoľvek plnenie klienta vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby sa platí vždy na účet a v prospech Finančnej inštitúcie a nikdy nie na účet a v prospech Spoločnosti, ak nie je vyslovene uvedené inak.

 

V. Systém ochrany pred zlyhaním poisťovne

5.1. Systém ochrany pred zlyhaním Finančnej inštitúcie je zabezpečený predovšetkým prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska a iných súvisiacich mechanizmov. Poisťovňa je pri poskytovaní poistných produktov povinná dodržiavať všetky podmienky, ktoré stanovuje zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poisťovňa povinná vytvárať technické rezervy na všetky záväzky voči poisteným, príjemcom poistného plnenia a ich výšku je povinná určiť spoľahlivým a objektívnym spôsobom. V sektore poistenia a zaistenia u produktu PZP je každá poisťovňa povinná prispievať do Garančného fondu, z ktorého sa poskytujú a uhrádzajú záväzky poisťovne voči klientom. Technické rezervy slúžia na zabezpečenie schopnosti poisťovne uhradiť všetky svoje záväzky vyplývajúce jej z uzavretých poistných zmlúv. Pre prípad neschopnosti poisťovne uhradiť svoje záväzky však nie sú vytvorené garančné schémy. Dohľad nad činnosťou pobočky poisťovne z iného členského štátu vykonáva primárne orgán dohľadu v členskom štáte, v ktorom má poisťovňa sídlo, v obmedzenom rozsahu vykonáva dohľad aj Národná banka Slovenska.

 

VI. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania a mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania

6.1. V prípade, že klient alebo potenciálny klient nie je spokojný s vykonávaním finančného sprostredkovania, má právo podať sťažnosť, a to na činnosť Spoločnosti ako samostatného finančného agenta alebo na činnosť jej podriadených finančných agentov podať sťažnosť, a to písomne na adresu sídla Spoločnosti alebo e-mailom zaslaným na adresu info@kfs.sk. alebo ústne priamo v Spoločnosti, pričom o obsahu sťažnosti sa vyhotoví písomná zápisnica v dvoch vyhotoveniach (pre každú stranu jeden exemplár) a podpíše ich klient aj zodpovedný pracovník Spoločnosti.

6.2. Sťažnosť oprávnenej osoby musí obsahovať:

  • identifikačné údaje oprávnenej osoby (podávateľa sťažnosti),
  • špecifikáciu produktu alebo služby, ktorej sa sťažnosť týka,
  • dôvody sťažnosti,
  • doklady zdôvodňujúce sťažnosť.ň

 

6.3. Spoločnosť je povinná vybaviť sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinná upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže Spoločnosť vyššie uvedenú lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom musí sťažovateľovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

6.4. Klient a Spoločnosť spor môžu riešiť uzatvoriť mimosúdnym urovnaním sporu v súlade so zákonom 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní rozhodcovskú zmluvu alebo v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov písomnú dohodu  o riešení sporu mediáciou, prípadne využiť alternatívne riešenie sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o alternatívnom riešení sporov.. Klient je oprávnený podať taktiež sťažnosť Národnej banke Slovenska, a to predovšetkým v prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti Spoločnosťou alebo postupom pri jej vybavení.

 

VII. Poučenie o spracovaní osobných údajov klienta a potenciálneho klienta

7.1. Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2. Spoločnosť poskytuje bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby prostredníctvom samostatného dokumentu Podmienky spracúvania osobných údajov, a v prípade, že sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, prostredníctvom samostatného dokumentu Informácie o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely.

 

VIII. Výška poplatkov a iných nákladov vyplývajúcich zo sprostredkovanej poistnej
zmluvy

8.1. Oprávnená osoba berie uzatvorením poistnej zmluvy na seba povinnosť platiť poisťovni poistné, a to v dohodnutej výške a v termínoch splatnosti.

 

Prešov, dňa: 20.05.2018