Preddavky na poistné pre rok 2022

05.03.2022 (Sobota)

SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu zdravotného poistného najneskôr do 08.02.2022 a tiež aj zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr do 28.02.2022.

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac. Odvody sa platia vždy mesiac dozadu (v mesiaci Február za mesiac Január).

 

Výška preddavkov na poistné podľa typu platiteľov poistného:

 • samoplatiteľ: minimálny preddavok je v sume 79,31 € (samoplatiteľ so zdravotným postihnutím v sume 39,65 €). Minimálny vymeriavací základ je 566,50 € (vypočítaný ako 50 % z 1 133 € priemernej mesačnej mzdy) a percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím).
 • zamestnanec: minimálna ani maximálna výška odvodu nie je limitovaná. Platí sa z príjmu, ktorý zamestnanec dosiahol v mesiaci v príslušnej sadzbe poistného (4 % z príjmu, resp. 2 % z príjmu u zamestnancov so zdravotným postihnutím)
 • zamestnávateľ: minimálna ani maximálna výška odvodu nie je limitovaná. Platí sa z príjmu, ktorý zamestnanec dosiahol v mesiaci v príslušnej sadzbe poistného (10 % z príjmu, resp. 5 % z príjmu u zamestnancov so zdravotným postihnutím).
 • SZČO: minimálny vymeriavací základ je 566,50 € (vypočítaný ako 50 % z 1 133 € priemernej mesačnej mzdy) a percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím). Potom preddavok za mesiac:
  • je minimálne 79,31 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo „všetkého”, t. j. zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 14 %),
  • je minimálne 39,65 € pre SZČO so zdravotným postihnutím a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo „všetkého”, t. j. zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7 %),
  • nie je určený pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu. Suma preddavku je vypočítaná a oznámená v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2019.
 • platiteľ dividend (spoločnosť, ktorá vypláca dividendy): minimálny preddavok nie je určený a maximálny je najviac 67 980,00 € (vypočítaný ako 60-násobok 1 133 € Ø mesačnej mzdy).

 

Súvisiací článok : Preddavky na poistné pre rok 2021

 

Ako a kam platiť poistné

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet zdravotnej poisťovne,
 • poštovým poukazom,
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach.

 

Bankové spojenie pre tuzemskú platbu

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 • Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32 Bratislava 810 05
 • IBAN: SK49 8180 0000 0070 0046 4464
 • SWIFT / BIC: SPSRSKBA
 • Konštantný symbol: 3558
 • Variabilný symbol bude nasledovný pre Živnostníkov a samoplatiteľov:
  • rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate miesto číslicou 0) pre platbu preddavku na poistné),
  • pre úhradu výkazu nedoplatkov: Číslo výkazu nedoplatkov
 • Špecifický symbol je v tvare: MMRRRR (MM je mesiac, RRRR je rok) – obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné.

 

 

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

 •  
 • Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32 Bratislava 810 05
 • IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534
 • SWIFT / BIC: SPSRSKBAXXX
 • Konštantný symbol: 3558
 • Variabilný symbol bude nasledovný pre Živnostníkov a samoplatiteľov:
  • pre platbu preddavku: Vaše rodné číslo
  • pre úhradu výkazu nedoplatkov: Číslo výkazu nedoplatkov
 • Špecifický symbol je v tvare: RRRRMM, (RRRR je rok a MM je mesiac), (napr. za február 2021 v tvare 202102). Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti

 

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 • Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32 Bratislava 810 05
 • IBAN: IBAN je uvedený pri každej pobočke:
  • Bratislavský kraj
   • Bratislava (SK42 8180 0000 0070 0022 1411);
  • Trnavský kraj
   • Dunajská Streda (SK45 8180 0000 0070 0022 1454);
   • Galanta (SK23 8180 0000 0070 0022 1462);
   • Senica (SK98 8180 0000 0070 0022 1470);
   • Trnava (SK67 8180 0000 0070 0022 1446);
  • Trenčiansky kraj
   • Považská Bystrica (SK48 8180 0000 0070 0022 1497);
   • Prievidza (SK63 8180 0000 0070 0022 1518);
   • Trenčín (SK70 8180 0000 0070 0022 1489);
  • Nitriansky kraj
   • Komárno SK19 8180 0000 0070 0022 1534;
   • Levice (SK94 8180 0000 0070 0022 1542);
   • Nitra (SK41 8180 0000 0070 0022 1526);
   • Nové Zámky (SK72 8180 0000 0070 0022 1550);
   • Topoľčany (SK44 8180 0000 0070 0022 1569);
  • Banskobystrický kraj
   • Banská Bystrica (SK22 8180 0000 0070 0022 1577);
   • Lučenec (SK97 8180 0000 0070 0022 1585);
   • Rimavská Sobota (SK75 8180 0000 0070 0022 159);
   • Zvolen (SK15 8180 0000 0070 0022 1606);
   • Žiar nad Hronom (SK90 8180 0000 0070 0022 1614);
  • Žilinský kraj
   • Čadca (SK46 8180 0000 0070 0022 1630);
   • Dolný Kubín (SK18 8180 0000 0070 0022 1649);
   • Liptovský Mikuláš (SK93 8180 0000 0070 0022 1657);
   • Martin (SK71 8180 0000 0070 0022 1665);
   • Žilina (SK68 8180 0000 0070 0022 1622);
   • Ružomberok (SK93 8180 0000 0070 0022 1657);
  • Prešovský kraj
   • Bardejov (SK27 8180 0000 0070 0022 1681);
   • Humenné (SK42 8180 0000 0070 0022 1702);
   • Poprad (SK20 8180 0000 0070 0022 1710);
   • Prešov (SK49 8180 0000 0070 0022 1673);
   • Stará Ľubovňa (SK89 8180 0000 0070 0022 1729);
   • Svidník (SK67 8180 0000 0070 0022 1737);
   • Vranov nad Topľou (SK45 8180 0000 0070 0022 1745);
  • Košický kraj
   • Košice (SK23 8180 0000 0070 0022 1753);
   • Michalovce (SK98 8180 0000 0070 0022 1761);
   • Rožňava (SK48 8180 0000 0070 0022 1788);
   • Spišská Nová Ves (SK26 8180 0000 0070 0022 1796);
   • Trebišov (SK63 8180 0000 0070 0022 1809).
 • SWIFT / BIC: SPSRSKBAXXX
 • Konštantný symbol:
  • pri úhradách na poistnom a preddavkoch na poistné je: 3558;
  • pri úhradách sankcií je: 0058
 • Variabilný symbol bude nasledovný pre Živnostníkov a samoplatiteľov:
  • zamestnávatelia – IČO zamestnávateľa doplnené (na konci) dvomi nulami alebo kódom pobočky, prípadne pridelené číslo platiteľa príslušnou pobočkou VšZP,
  • SZČO – rodné číslo fyzickej osoby (ak je rodné číslo 9-miestne, tak na konci doplnené nulou), prípadne pridelené číslo platiteľa pobočkou VšZP,
  • ostatní platitelia – rodné číslo (ak je rodné číslo 9-miestne, tak na konci doplnené nulou), prípadne pridelené číslo platiteľa pobočkou VšZP.
 • Špecifický symbol je v tvare: RRRRMM, (RRRR je rok a MM je mesiac), Špecifickým symbolom si platiteľ označuje to obdobie, za ktoré chce preddavok odviesť (napr. za február 2021 v tvare 202102).

 

Zdroj: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.        .

Union zdravotná poisťovňa, a.s.          .

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. .