Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné Obchodné podmienky spoločnosti KFS, spol. s r.o.,

pre uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej služby na diaľku (ďalej len VOP).

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti osoby, ktorá má záujem o porovnanie ponúk poistenia alebo starobného dôchodkového sporenia a v prípade záujmu si môže uzavrieť konkrétnu poistnú zmluvu prostredníctvom webovej domény Sprostredkovateľa a tiež práva a povinnosti Sprostredkovateľa pri poskytovaní uvedených služieb.
 2. Spoločnosť KFS, spol. s r. o., so sídlom Prostějovská 103, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 36 668 150, DIČ: 2022244 983 je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 17701/P (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Sprostredkovateľ“) je oprávnená vykonávať činnosti zapísané v Obchodnom registri v rámci predmetu podnikania, vrátanie činnosti samostatného finančného agenta. Spoločnosť je zároveň vlastníkom a prevádzkovateľom webových domén.- portálu www.kfs.skwww.poisti.sk a ďalšie. Autorské práva k jednotlivým internetovým stránkam portálu, k ich obsahu, spôsobu vizuálneho zobrazenia stránok, k informáciám, materiálom na nich uvedených a grafickému spôsobu usporiadania, sú majetkom Spoločnosti.
 3. Spoločnosť KFS, spol. s r. o., je zapísaná Registri finančných agentov, finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu Národnej banky Slovenska pod registračným číslom PAG 050593 a je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. OPK-2114/2007/PLP a opk.  zo dňa 06.08.2007 sektoroch:
  • sektor poistenia alebo zaistenia
  • sektor starobného dôchodkového sporenia
 4. Spoločnosť ako samostatný finančný agent vykonáva v súlade so zákonom 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve“)finančné sprostredkovanie, vrátanie sprostredkovania uzatvárania zmlúv o poskytovaní finančných služieb na diaľku.

 

Orgánmi dozoru sú:

 1. Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“), Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Oddelenie dohľadu nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom.
 2. Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru; tel. č. 051/772 15 97; fax č. 051/772 15 96; info@soi.sk; webstránka SOI.

 

Článok II.

Výklad pojmov

2.1.    Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi portál www.kfs.sk. Spoločnosti,ktorá je Klientom, potenciálnym Klientom alebo ich zástupcom (ďalej len „Klient“)v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a má záujem prostredníctvom uvedeného portálu zaobstarať pre seba alebo pre inú osobu poistný produkt a uzavrieť poistnú zmluvu s vybranou Poisťovňou. Za Klienta sa považuje aj fyzická, alebo právnická osoba, ktorá využije portál www.kfs.sk, www.poisti.sk za účelom zistenia, alebo porovnania ceny poistných produktov, alebo Starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „SDS“).

2.2.    Poistný produkt je konkrétny Poisťovňou ponúkaný produkt na poistnom trhu podľa príslušných všeobecných poistných podmienok Poisťovne a podmienok poistnej zmluvy.

2.3.    Zmluva na diaľku je zmluva o poskytnutí finančnej služby (poistenia alebo SDS),výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (portálu www.kfs.sk; www.poisti.sk) bez fyzického kontaktu Klienta, so Sprostredkovateľom, alebo Finančnou inštitúciou.

2.4.    Poistná kalkulačka slúži na porovnanie ponúk poistenia, ktoré sa realizujú na portáli www.kfs.sk, www.poisti.sk. Spoločnosti prostredníctvom softwarovej aplikácie, na základe klientom zadaných a odoslaných údajov v príslušnom formulári alebo formulároch na uzatvorenie návrhu poistne zmluvy, poistnej zmluvy alebo zmluvy starobného dôchodkového sporenia formou on-line.

2.5.    Finančná inštitúcia –pod pojmom finančná inštitúcia sa rozumie Poisťovňa (ďalej len „Poisťovňa“), alebo Dôchodková správcovská spoločnosť (ďalej aj „DSS“).

a) Poisťovňaje akciová spoločnosť, so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska,  poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne (v zmysle § 4písm. b) zákona o finančnom sprostredkovania finančnom poradenstve), ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť.

b) Dôchodková správcovská spoločnosť – je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.

2.6. Objednávka – sa rozumie návrh na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistná zmluva, ktorou  si Klient objednáva poistný produkt na portáli Sprostredkovateľa zadaním údajov do poistnej kalkulačky formou vyplneného a odoslaného formulára Sprostredkovateľovi.

2.7. Formulár sa rozumie, súbor  údajov potrebných pre objednávku návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy, ktoré vypĺňa Klient na stránkach portálu Sprostredkovateľa na to určených a ktorý následne slúži ako podklad pre vygenerovanie ponúk viacerých poisťovní vzťahujúcich sa na vybraný poistný produkt.

2.8. Poistné sa rozumie zobrazená cena za poistný produkt na ktoromkoľvek portály elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Sprostredkovateľ, je konečná a v zmysle ustanovení § 28 až § 42 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Zákon o DPH“) nezahŕňa daň z pridanej hodnoty. Klient uhrádza poistné výlučne príslušnej poisťovni.

 

Článok III

          Spôsob dojednaní poistenia a uzatvorenia poistnej zmluvy na diaľku

3.1. Portál Sprostredkovateľa umožňuje Klientovi dojednať návrh poistnej zmluvy, alebo poistnú zmluvu na diaľku. Prihlásením sa na portál Sprostredkovateľa vyjadruje Klient svoj súhlas s týmito VOP. Ak Klient s týmito VOP nesúhlasí je povinný portál Spoločnosti ihneď opustiť.

3.2. Uzatvorenie návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy sa spravuje ustanoveniami zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“), zákona č. 40/1961 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“), zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku“), zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, všeobecnými poistnými podmienkami dotknutej poisťovne, ktorej poistný produkt si Klient, vybral a VOP uvedenými na portáli Spoločnosti.

3.3. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu si Klient objednáva formou vyplneného a odoslaného formulára na portáli Sprostredkovateľa. Po odoslaní vyplneného formulára, sa Klientovi na portáli zobrazí potvrdenie o jeho prijatí a zaslaní návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy. Zároveň Klient dostane na svoju emailovú adresu automaticky oznámenie o prijatí formulára do elektronického systému Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ, alebo Poisťovňa následne doručia Klientovi návrh poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu obsahujúcu informáciu o Poisťovateľovi, údaje o Sprostredkovateľovi, údaje o názve a špecifikácii poistného produktu, údaje o výške a splatnosti poistného, prípadne iné nevyhnutné údaje, vrátane všetkých poistných zmluvných dokumentov elektronicky vo formáte pdf. V prípade potreby na e-mailovú adresu Klienta môžu byť zasielané aj ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3.4. Sprostredkovateľ jednoznačným, zrozumiteľným, jasným a nezameniteľným spôsobom informoval Klienta pred odoslaním návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa platobných, obchodných, reklamačných a iných podmienok. Klient vyhlasuje, že všetkým predzmluvným informáciám rozumela pochopil

3.5. Ak sa Klientovi po odoslaní objednávky nezobrazí potvrdenie, že objednávka bola prijatá, to znamená, že prijatá nebola. V prípade, že sa potvrdenie návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy zobrazí, ale Klient nedostane potvrdzujúci email, je potrebné okamžite kontaktovať Sprostredkovateľa emailom, alebo telefonicky, za účelom potvrdenia objednávky.

3.6. Klient bol Sprostredkovateľom jednoznačným, zrozumiteľným, jasným a nezameniteľným spôsobom informovaný pred odoslaním návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa platobných, obchodných, reklamačných a iných podmienok. Klient vyhlasuje, že všetkým predzmluvným informáciám rozumel a pochopil.

3.7. Pri porovnaní najmä poistných produktov Sprostredkovateľ vychádza z informácií poskytnutých Poisťovňou o ktorej poistný produkt sa jedná. Sprostredkovateľ pri porovnaní produktov vychádza výlučne z objektívnych porovnateľných faktov a predpokladov, ako sú predovšetkým výška poistného krytia, poistného a spoluúčasti.

3.8. Sprostredkovateľ vykonáva sprostredkovateľskú činnosť na základe zmluvy s viacerými poisťovňami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu. Sprostredkovateľ  nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach žiadnej Poisťovne. Žiadna spolupracujúca Poisťovňa ani osoba, ktorá Poisťovňu ovláda, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach Sprostredkovateľa.

3.9. Návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva dojednaná na diaľku nadobúda platnosť až uhradením poistného Klientom a pripísaním poistného na účet príslušnej Poisťovne. Ak poistné nie je uhradené do dňa stanoveného návrhom poistnej zmluvy, poistnou zmluvou alebo poistnými podmienkami Poisťovne, návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva nenadobudla platnosť. Poistná zmluva alebo návrh poistnej zmluvy môže nadobudnúť aj okamžitú platnosť, ak je to stanovené v poistných podmienkach danej Poisťovne.

3.10. Klient je povinný podrobne sa oboznámiť s podmienkami ponuky na poskytnutie finančnej služby, vrátane preštudovania návrhu Zmluvy o poskytnutí finančnej služby a všetkých dokumentov, ktoré sú súčasťou ponuky alebo návrhu Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. V prípade, ak Klient akejkoľvek podmienke alebo okolnosti nerozumie alebo si nie je istý ohľadom možných následkov poskytnutia finančnej služby, môže kedykoľvek požiadať Spoločnosť alebo Poisťovňu o vysvetlenie. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za výsledok alebo následok využívania sprostredkovanej poistnej zmluvy, alebo zmluvy SDS. Klient berie na vedomie, že uzatvorením poisťovacej Zmluvy mu vznikajú práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

 

Článok IV

Práva a povinnosti Sprostredkovateľa

4.1. Sprostredkovateľ zabezpečuje v maximálnej možnej miere aktuálnosť ponúk poistenia uvedených na svojom portáli. Zverejnenie a aktualizácia jednotlivých informácií a dát týkajúcich sa konkrétnych produktov poisťovni, ktoré sú priamo závislé od ich oznámenia poisťovňou Sprostredkovateľovi.

4.2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek zmenu zmluvných podmienok, poistného krytia  alebo sadzieb a pod., o ktorých poisťovňa Sprostredkovateľa včas neinformovala a ktoré nemohli byť vzhľadom na časové a technické možnosti zmenené, nahradené alebo doplnené.

4.3. Sprostredkovateľ dodržiava všetky povinnosti stanovené platnými právnymi predpismi SR a Európskej únie, najmä Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, Zákonom o poisťovníctve, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane osobných údajov.

4.4. V prípade, že sa ponuka poistného produktu uvedená na portáli Sprostredkovateľa stala neaktuálnou a Klient už odoslal návrh poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu prostredníctvom portálu, Spoločnosť a poisťovňa si vyhradzujú právo o tejto skutočnosti Klienta v čas informovať a žiadať ho prijatie aktualizovanej ponuky. Ak klient odmietne aktualizovanú ponuku, návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva bude považovaná za neplatnú a Sprostredkovateľ je povinný ponúknuť Klientovi možnosť odstúpiť od poistnej zmluvy. Klient svoje rozhodnutie čí od poistnej zmluvy odstúpi alebo  ju stornuje môže urobiť doručením e-mailu alebo SMS.

4.5. V prípade, že klient už uhradil poistné alebo jeho časť na účet poisťovne, poisťovňa má povinnosť vrátiť Klientovi už uhradenú čiastku poistného alebo jej časť v zmysle všeobecných poistných podmienok poisťovne.

 

Článok V

Aktualizácia dát a informácií pri styku Klienta so Sprostredkovateľom

 a Poisťovňou, jeho práva a povinnosti

5.1. Klient, má možnosť využiť uzavretie návrhu poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu resp. zmluvu SDS prostredníctvom prostriedkov internetovej komunikácie portálu www.kfs.sk. alebo www.poisti.sk a to predovšetkým prostredníctvom On-line aplikácie.

5.2. Klient, má právo byť Sprostredkovateľom oboznámený s príslušnými  informáciami podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.

5.3. Klient vyhlasuje, že v poistnej kalkulačke a vo formulári dojednania poistenia s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu na poistný predmet alebo iný produkt uviedol výlučne pravdivé, úplné a presné údaje, a to predovšetkým údaje týkajúce sa:

a) osoby, ktorá uzatvára poisteniepoistníka, respektíve držiteľa, alebo vlastníka predmetu poistenia a predmetu poistenia hnuteľného, alebo nehnuteľného majetku, a zodpovednosti,

b) zabezpečenia predmetu  poistenia bezpečnostnými systémami  proti vlámaniu, odcudzeniu, poškodeniu, nesmie zamlčať žiadnu skutočnosť, ktorá sa tyká predmetu poistenia, a má vplyv na výšku a obsah poistenia a pod.

c) priebehu predchádzajúceho poistenia daného predmetu poistenia.

 

5.4. Klient vyhlasuje, že informácie a uvedené údaje vrátane osobných údajov, ktoré uviedol na portáli s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu alebo iný produkt sú úplné, presné, pravdivé a jednoznačné. Klient zároveň vyhlasuje, že vyššie uvedený predmet poistenia nie je používaný na iné účely, ako je účel uvedený Klientom v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. V prípade, že  Klient, pri vypĺňaní údajov v poistnej kalkulačke alebo vo formulári dojednania poistenia uvedie nepravdivé, nesprávne alebo neúplné údaje, alebo zamlčí niektorú skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škodu, ktorá týmto jeho konaním vznikne Sprostredkovateľovi, alebo dotknutej Poisťovni.

5.5. Klient, je povinný podrobne oboznámiť sa pred uzatvorením návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy na diaľku so VOP a podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku, vrátane preštudovania návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy, podmienok odstúpenia  od návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy pred jej uzatvorením  na diaľku, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane spotrebiteľa a všetkých dokumentov, ktoré sú jej súčasťou. V prípade, že Klient, akejkoľvek podmienke alebo okolnosti nerozumie alebo si nie je istý ohľadom možných následkov, môže kedykoľvek požiadať Sprostredkovateľa alebo dotyčnú Poisťovňu o jej vysvetlenie. Sprostredkovateľ nepreberá zodpovednosť za výsledok alebo následok využívania sprostredkovanej predmetnej služby.

5.6. Klient berie na vedomie, že uzatvorením návrhu poistnej Zmluvy, alebo poistnej Zmluvy, alebo Zmluvy SDS mu vznikajú práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

5.7. Obhliadka predmetu poistenia – ak podmienkou uzatvorenia návrhu poistnej Zmluvy alebo poistnej Zmluvy na daný poistný predmet je požiadavka vykonať obhliadku, Klient je povinný v súčinnosti s povereným pracovníkom Poisťovne  tuto obhliadku predmetu poistenia vykonať. V takýchto prípadoch v zmysle poistných podmienok dotyčnej Poisťovne návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva nie sú účinné do vykonania obhliadky.

 

Článok VI

Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu

6.1. Vlastníkom a Prevádzkovateľom internetových stránok portálu www.kfs.sk. a www.poisti.sk je spoločnosť KFS, spol. s r. o., IČO: 36 688 150, Prostějovská 103, 080 01 Prešov. Podrobnejšie údaje sú ods. 1.2..

6.2. Obsah jednotlivých stránok portálu alebo ich časť vrátane textov, grafické usporiadanie a štruktúry stránok, webový dizajnu, ako aj obsah a štruktúra e-mailov zasielaných klientom prevádzkovateľom, sú chránené autorským právom. Všetky logá finančných inštitúcii použité na stránkach Prevádzkovateľa sú registrované príslušnými subjektmi.

6.3. Webové stránky Prevádzkovateľa určené výhradne pre osobné účely a nie komerčné, ani ich obsah nie je možné využívať na uzatvorenie poistenia iným subjektom, ktorý podniká podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Obsah stránok alebo ich časť, nesmie byť kopírovaná, alebo inak upravovaná, ani šírená bez výslovného a písomného súhlasu prevádzkovateľa v opačnom prípade to bude považované za poškodzovanie prevádzkovateľa, ktorý sa v takom prípade bude domáhať svojich práv všetkými dostupnými prostriedkami.

6.4. Niektoré informácie, uvedené na stránkach Prevádzkovateľa môžu byť sčasti prevzaté od poisťovateľov a ďalších tretích strán a tieto tretie strany preto nesú aj primárnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť a technickú presnosť. Zároveň prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať a meniť stránky a informácie na nich uvedené, bez predchádzajúceho upozornenia.

6.5. Stránky portálu Prevádzkovateľ a je možné opustiť kliknutím na loga alebo internetové adresy jednotlivých poisťovní alebo obchodných partnerov. Stránky iných subjektov nie sú stránkami prevádzkovateľa, a prevádzkovateľ preto nezodpovedá za ich obsah či informácie na nich uvedené.

6.6. Portálové  stránky Prevádzkovateľa majú vlastnú tlačovú formu a je možné ich tlačiť priamo bez akýchkoľvek úprav.

Článok VII

Zrušenie návrhu zmluvy na diaľku a odstúpenie od zmluvy na diaľku.

 

7.1. Klient je oprávnený požiadať Sprostredkovateľa o zrušenie návrhu Zmluvy na diaľku do okamihu jeho prijatia, a to telefonicky, SMS alebo e-mailom na e-mailovú adresu Spoločnosti info@kfs.sk.

7.2. Ak Klient doručí Sprostredkovateľovi požiadavku na storno objednávky v tom prípade sa má za to, že Klient nemá záujem o poistenie a že má záujem o storno návrhu Zmluvy, ktoré zaslal Sprostredkovateľovi. Storno návrhu Zmluvy môže Klient žiadať bez uvedenia dôvodu.

7.3. Sprostredkovateľ storno objednávky vykoná bez zbytočného odkladu vo svojom informačnom systéme a zároveň oboznámi Poisťovňu, o tejto skutočnosti, ak to je potrebné.

7.4. Klient je oprávnený v súlade s návrhom poistnej Zmluvy alebo poistnej Zmluvy a na ňu nadväzujúcimi Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo Poistnými podmienkami vybranej Poisťovne  alebo akýmikoľvek inými platnými dojednaniami a v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom a inými príslušnými právnymi predpismi od návrhu poistnej Zmluvy alebo poistnej Zmluvy odstúpiť. Podmienky odstúpenia od Zmluvy na diaľku sú uvedené predovšetkým v § 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Spôsob stanovenia odplaty za finančnú službu poskytnutú pred odstúpením Zmluvy na diaľku je stanovený v § 6 zákona o ochrane spotrebiteľa.

7.5. Klient storno návrhu poistnej Zmluvy možné vykonať len v prípade, pokiaľ sa návrh Zmluvy nestal platným a nevznikla platná poistná Zmluva. Začiatkom platnosti poistnej zmluvy Klient (a zaplatením poistného)je preukázané, že Klient akceptoval dojednanie poistenie v plnom rozsahu a ak nemá záujem o takéto poistenie, je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať zmluvu podľa platných poistných podmienok príslušnej poisťovne a príslušných právnych predpisov ktorými sú Občiansky zákonník a Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.

7.6. Klient je povinný oboznámiť sa s podmienkami odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí finančnej služby pred jej uzatvorením a znáša všetky následky porušenia tejto povinnosti.

7.7.  Klient – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že sprostredkovateľ porušil jeho práva, a to písomne, emailom alebo telefonicky použitým kontaktných údajov uvedených v bode 1.2 týchto VOP. V prípade, že Sprostredkovateľ na žiadosť klienta podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je uverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky(www.economy.gov.sk).

Článok VIII

Dodacie a platobné podmienky

8.1. Klientovi môžu byť všetky dokumenty týkajúce sa Zmluvy a/alebo VOP zo strany Spoločnosti dodané na jeho elektronickú adresu uvedenú v užívateľskom účte Sprostredkovateľa, ak nie je vo VOP alebo v Zmluve stanovený pre daný dokument iný záväzný spôsob doručovania.

8.2. Písomnosti v listinnej podobe môžu byť Klientovi doručované buď osobne, alebo prostredníctvom doručovateľa s poštovou licenciou, pričom zásielka bude zaslaná doporučenou poštou. Doručovanie bude prebiehať na adresu Klienta uvedenú v klientskom konte Klienta. V prípade, že nedôjde k prevzatiu doručovanej zásielky Klientom, považuje sa zásielka za doručenú aj v prípade, že bude vrátená doručovateľom, a to ako z dôvodu, že nebol zastihnutý, tak z dôvodu, že si Klient zásielku v úložnej lehote nevyzdvihol, tak aj z dôvodu, že na uvedenej adrese sa Klient už nezdržiava, zmenil svoje trvalé bydlisko/sídlo či sa z tejto adresy už odsťahoval, alebo, že nemá schránku, ako aj z dôvodu, že Klient odmietol doručovanú zásielku prevziať. V týchto prípadoch sa zásielka považuje za doručenú tretí deň po jej podaní na poštovú prepravu. Ustanovenia tohto článku VOP sa uplatňujú primerane aj na doručovanie písomností v listinnej podobe Sprostredkovateľovi Klientom.

8.3. Ak Sprostredkovateľ dostane objednávku návrhu poistnej zmluvy napr. na povinné zmluvné poistenie doručí klientovi e-mailom potvrdenie o poistení zodpovednosti a tzv. bielu kartu, na ktorej je uvedená jej platnosť. Bielu a zelenú kartu, ktoré sú platné na celé poistné obdobie, je klientovi povinná zaslať v tlačenej podobe príslušná Poisťovňa. Sprostredkovateľ nezodpovedá za omeškanie ich doručenia alebo prípadné nedoručenie.

8.4. V prípade, že Klient po odoslaní objednávky zistí nepresnosť, chybu v ním zadaných údajoch, je povinný bezodkladne kontaktovať Sprostredkovateľa e-mailom na info@kfs.sk alebo telefonicky na aktuálne čísla zverejnené na portáli a požiadať o opravu.

8.5. Klient je pri elektronicky zasielaných dokumentoch povinný skontrolovať si vo svojej e-mailovej schránke aj priečinok s nevyžiadanou poštou (tzv. SPAM), kam môže byť e-mail od Sprostredkovateľa zaradený. Klient je pri odosielaní objednávky Sprostredkovateľovi na túto skutočnosť upozornený, Sprostredkovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť za nesplnenie dodacích podmienok podľa vyššie uvedených ustanovení. V prípade, že predmetné dokumenty neboli doručené v priebehu niekoľkých hodín ani do priečinku s nevyžiadanou poštou, Klient v takom prípade je povinný kontaktovať Sprostredkovateľa, ktorý všetky dokumenty Klientovi opätovne zašle.

8.6. Platby za poistné produkty (poistné) platí výlučne na účet príslušného zmluvného poisťovateľa – Poisťovni v zmysle návrhu poistnej zmluvy. Sprostredkovateľ poistenia neprijíma (neinkasuje) poistné ani iné finančné prostriedky od Klienta. Sprostredkovateľ poistenia nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne Klientovi pri nedodržaní platobných podmienok.

8.7. Klient je povinný uhradiť v súlade s poistnou Zmluvou dotyčnej Poisťovni s ktorou poistnú Zmluvu uzatvoril na základe finančného sprostredkovania s Sprostredkovateľom poistné za objednané poistenie, alebo akékoľvek iné dohodnuté finančné plnenia v lehote podľa poistnej Zmluvy poštovou poukážkou na pošte, platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom v banke na účet poisťovne, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluve. V prípade, že Klient zaplatí poisťovni poistné bezhotovostným prevodom, za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá suma poistného pripísaná na účet Poisťovne, pokiaľ nie je v poistných podmienkach uvedené inak.

8.8. Spoločnosť neručí za zmeny poistného, poistných podmienok, za rozsah poistného krytia, o ktorých ho partnerské Poisťovne včas neinformovali.

8.9. Ak Klient nezaplatí poistné v lehote stanovenej Poisťovňou, Poisťovňa je oprávnená odoprieť klientovi poistné plnenie v prípade vzniku škodovej udalosti.

8.10.  Žiaden zamestnanec ani spolupracovník Sprostredkovateľa nie je oprávnený ani nesmie prijať od Klienta akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania poistenia alebo akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej poistnej Zmluvy alebo Zmluvy SDS.

 

Článok IX.

Klientske konto

9.1. Za účelom poskytnutia ďalších služieb finančného sprostredkovania je Klientovi po uzatvorení prvej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby automaticky vytvorené vlastné klientske konto, ktorého účelom je uchovanie už poskytnutých informácií a údajovo Klientovi a uchovanie akýchkoľvek predtým uzavretých Zmlúv o poskytnutí finančnej služby a všetkých s tým súvisiacich dokumentov. Klient si môže prostredníctvom Webovej stránky Spoločnosti zriadiť klientske konto aj pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Zabezpečenie konta je chránené prístupovými údajmi, t.j. menom a heslom. Prístupové údaje ku klientskemu kontu sú Klientovi posielané na ním vopred zadanú e-mailovú adresu.

9.2. Klient je povinný svoje prístupové údaje starostlivo chrániť a zabezpečiť ich pred akýmkoľvek zneužitím, inak zodpovedá za akékoľvek škody a následky tým vzniknuté.

Článok X.

Pravidla ochrany osobných údajov

10.1. Pravidlá ochrany osobných údajov, sú podrobnejšie uvedené súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok a sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenia EPaR“).

10.2. Sprostredkovateľom je spoločnosť KFS, spol. s r. o., Prostějovská 103, 080 01 Prešov, IČO: 36 668 150,  zapísaná v Registri Národnej banky Slovenska v podregistri poistenia a zaistenia pod registračným číslom PAG 050593 a vykonáva činnosť samostatného finančného agenta.

10.3. Prevádzkovateľom portálov www.kfs.sk, www.poisti.sk je spoločnosť KFS, spol. s r. o., Prostějovská 103,080 01 Prešov, IČO: 36 668 150. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo: 17701/P.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom vykonávania činnosti finančného sprostredkovania v súlade so Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

10.4. Dotknutou  osobou podľa zákona je klient alebo potenciálny klient alebo ich zákonný zástupca, ktorého osobné údaje sa spracovávajú.

10.5. Osobné údaje sú spracúvane v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

a) Účelom spracúvania osobných údajov je porovnanie ponúk poistenia alebo starobného dôchodkového sporenia a sprostredkovanie uzavretia konkrétnej poistnej zmluvy alebo zmluvy SDS;

b) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov. Účelom tohto spracúvania sú štatistické účely a zabezpečenie riadneho fungovania internetového portálu www.kfs.sk  Na tento účel prevádzkovateľ používa súbory cookies.

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba – klient, alebo aby sa na základe žiadosti klienta vykonávali opatrenia pred uzavretím zmluvy v zmysle a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.

d) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov. Účelom je oslovenie klienta na účely priameho marketingu.

 

10.6. Klient vyplnením formulára, poistnej kalkulačky alebo objednávky a zaškrtnutím príslušného políčka a odoslaním:

a) potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom podľa formulára, poistnej kalkulačky alebo objednávky: dátum narodenia, meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu a ďalšie, sú úplné, presné, pravdivé a jednoznačné.

b) vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely dotknutá osoba udeľuje oprávneným subjektom povolenie na použitie jej osobných údajov na účely zasielania informácií o novinkách, zľavách, benefitoch a iných marketingových akciách, nových produktoch a službách ponúkaných oprávnenými subjektmi, a na marketingovú činnosť pre produkty a služby ponúkaných oprávnenými subjektmi. Každá dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek e-mailom alebo písomne oprávnený subjekt požiadať o zrušenie zasielania takýchto informácií a správ.

c) V prípade, že klient objednáva poistene inej dotknutej osobe, vyhlasuje, že je oprávnený zadať osobné údaje takejto dotknutej osoby do formulára, poistnej kalkulačky a objednávky. Účelom spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom je vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania v súlade so Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

 

10.7. Osobnými údajmi, ktorých sa spracúvanie týka, sú:

a) osobné údaje na marketingové účely v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa, na použitie ktorých udelila dotknutá osoba súhlas (ďalej len „osobné údaje na marketingové účely“).

b) osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby nevyhnutné pre sprostredkovanie a uzatvorenie poistnej zmluvy, ktoré bližšie určuje § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní (ďalej len „nevyhnutné osobné údaje“);

 

10.8. Webové stránky sprostredkovateľa sú prevádzkované na portáloch www.kfs.sk, www.poisti.sk za účelom vykonávania finančného sprostredkovania.

10.9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že nebude využívať a poskytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností podľa bodu 10.5 všeobecných obchodných podmienok. Osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi budú poskytnuté výhradne Sprostredkovateľovi, jeho podriadenému finančnému agentovi Poisťovni alebo DSS, u ktorej dotknutá osoba žiada Sprostredkovateľa o uzavretie zmluvy.

10.10. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje dotknutých osôb odoslané v návrhu na uzavretie poistenia aj osobné údaje na marketingové účely medzinárodným bezpečnostným certifikátom.

10.11. Pred odoslaním objednávky a Zaškrtnutím príslušného okienka na webovej stránke Sprostredkovateľa pred odoslaním objednávky s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely dotknutá osoba udeľuje oprávneným subjektom povolenie na použitie jej osobných údajov na účely zasielania informácií o novinkách, benefitoch, zľavách a iných marketingových akciách, nových produktoch a službách ponúkaných oprávnenými subjektmi.

10.12.  Dotknutá osoba potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom podľa formulára, poistnej kalkulačky alebo objednávky a to: dátum narodenia, meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu a ďalšie, sú úplné, presné, pravdivé a jednoznačné.

10.13.  Poskytovanie osobných údajov pre účely uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby je zákonnou požiadavkou v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. V prípade, že by osoba, ktorá uzatvára na internetovej stránke Prevádzkovateľa zmluvu o poskytnutí finančnej služby odmietla poskytnúť osobné údaje požadované na internetovej stránke Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ je v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní povinný odmietnuť uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby s takouto osobou.

10.14.  Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek písomne požiadať oprávnený subjekt o čiastočné alebo úplné odstránenie jej osobných údajov; to neplatí v prípadoch, kedy je oprávnený subjekt povinný uchovávať osobné údaje dotknutej osoby bez súhlasu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní.

10.15.Oprávnené subjekty prehlasujú, že dodržiavajú príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov.

10.16.  Používaním portálu dotknutá osoba potvrdzuje, že je oboznámená s týmito pravidlami ochrany osobných údajov a súhlasí s nimi. Zároveň potvrdzuje, že bola poučená o svojich právach vyplývajúcich z § 28 zákona OOÚ, najmä že má právo na základe písomnej žiadosti od oprávnených subjektov vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané.

10.17.  Klient má ako dotknutá osoba vo všeobecnosti v zmysle § 21 až § 27 Zákona o ochrane osobných údajov práva v zmysle nasledovných bodov:

a) Klient má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje a má právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám uvedeným v bode 10.6 týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Právo na opravu osobných údajov: Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho tykajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov, má klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné  údaje, ktoré sa ho tykajú, pričom prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov podľa § 23 ods. 1 a ods.2. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné v súlade s ods. 4 § 23.

d) Právo na obmedzenie spracúvania: Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

  • klient namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť spracúvaných osobných údajov;
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a klient namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich klient na uplatnenie právneho nároku; alebo
  • klient namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi klienta.

 

10.18. Klienta, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

a) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22, § 23 ods. 1 alebo § 24, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

b) právo získať osobné údaje, ktoré sa klienta týkajú, a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi

c) Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: právo na to, aby sa na klienta nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.

 

Článok XI

Záverečné ustanovenia

11.1.    Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú časť, je neplatnou iba táto časť, pokiaľ z povahy právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a Klientom nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

11.2.    Tieto VOP sú platné a účinné od 25.05.2018.Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť, doplniť, alebo nahradiť novým znením VOP, a to ich zverejnením na Webovej stránke – portáli Spoločnosti.