Zásadami ochrany osobných údajov Zoom Reality

Ochrana osobných údajov –

Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom sú spoločnosti ZOOM Reality, s.r.o. so sídlom prevádzkarne Hlavná 45, 080 01 Prešov, IČO: 53 097 173, DIČ: 2121266411, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40376/P a ZOOM Reality Prešov, s.r.o. so sídlom prevádzkarne Hlavná 45, 080 01 Prešov, IČO: 47 496 835, DIČ: 2023926740, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29285/P a ZOOM Reality Invest, s.r.o. so sídlom prevádzkarne Hlavná 45, 080 01 Prešov, IČO: 53 825 691, DIČ: 2121508323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42329/P (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Realitná kancelária“)

Telefonický kontakt: +421 905 385 109

e-mailový kontakt: michal.kostura@zoomreality.sk

II. Účel a právny základ spracúvania

Realitná kancelária spracúva osobné údaje na nasledujúce účely a na nasledujúcom právnom základe:

A. Povinná identifikácia a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7, 8 a 10 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) v rozsahu zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti, plánovaná povaha obchodu, preskúmavanie zdrojov peňažných prostriedkov alebo iného majetku. Na základe hodnotenia rizík je Realitná kancelária v zmysle uvedeného zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti oprávnená požadovať aj ďalšie osobné údaje, napríklad telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi. Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov podľa osobitného predpisu, a to podľa § 7, 8 a 10 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

B. Uzatvorenie zmluvy o spolupráci uzavretej medzi Realitnou kanceláriou a klientom a plnenie povinností a záväzkov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy (identifikačné a kontaktné údaje klienta, kupujúceho a predávajúceho, údaje o nehnuteľnosti, číslo bankového účtu, spôsob financovania), vrátane zverejnenia informácií o nehnuteľnostiach klienta na webových stránkach Realitnej kancelárie či iných inzertných portálov.

Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je klient, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti klienta. Poskytnutie osobných údajov klientom nie je povinnosťou klienta, ale v prípade ich neposkytnutia nebude môcť Realitná kancelária sprostredkovať pre klienta kúpu či predaj nehnuteľnosti, pretože zákon výslovne stanovuje, ktoré osobné údaje musia byť v písomnej kúpnej zmluve uvedené.

Uzatvorenie zmlúv uvedených v článku III. bod 1. písm. a) Rámcovej zmluvy o sprostredkovaní vrátane podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a to v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, číslo dokladu totožnosti, e-mailová adresa dotknutých osôb.

Získavanie a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

C. Ochrana práv a právom chránených záujmov Realitnej kancelárie v súvislosti so zmluvou či iným právnym vzťahom medzi Realitnou kanceláriou a klientom (napr. obrana Realitnej kancelárie v prípade súdneho sporu). Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov Realitnej kancelárie.

D. Pre potreby účtovníctva, plnenie daňových a archivačných povinností Realitnej kancelárie . Poskytnutie súčinnosti orgánom štátnej správy, orgánom činným v trestnom konaní, súdu. Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

III. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Realitná kancelária môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov.

Sprostredkovateľmi Realitnej kancelárie sú osoby, ktoré pre Realitnú kanceláriu zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov ako sú napr. spolupracujúci právnici, spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby a taktiež realitní makléri pôsobiaci v systéme Realitnej kancelárie, audítori či účtovníci.

Váš inzerát (informácie o nehnuteľnosti) bude sprístupnený verejnosti prostredníctvom webových stránok Realitnej kancelárie a inzertných portálov.

V rámci výkonu vyšetrovacích právomocí je Realitná kancelária povinná poskytnúť osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak bude Realitná kancelária v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Európskej únie vyzvaná na poskytnutie týchto osobných údajov.

IV. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Realitná kancelária nepredpokladá, že by mohlo dôjsť k prenosu osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky.

V. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané počas trvania spolupráce s Realitnou kanceláriou. V zmysle zásady minimalizácie uchovávania bude uchovávanie osobných údajov vo všeobecnosti ohraničené trvaním práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a Realitnou kanceláriou. Po ukončení zmluvnej spolupráce bude Realitná kancelária spracúvať len osobné údaje nevyhnutné

– na plnenie si jej zákonných povinností Realitnej kancelárie (napr. podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

– spracúvanie počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa dokumentácia týka).

– na ochranu Realitnej kancelárie (napr. z dôvodu reklamácie alebo súdneho sporu počas plynutia premlčacej doby).

VI. Práva dotknutých osôb

Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania Realitnou kanceláriou.

A. Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vystavenie prvej kópie podľa odseku vyššie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

B. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

C. Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

D. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 • napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

E. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

F. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

G. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá písomným kontaktovaním Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

VII. Spôsob uplatnenia práv dotknutých osôb

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi: – osobne na adrese sídla prevádzkarne Realitnej kancelárie uvedenej v bode I. tejto informácie, – doporučenou poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkarne Realitnej kancelárie uvedenej v bode I. tejto informácie, – e-mailom na adresu michal.kostura@zoomreality.sk

VIII. Sťažnosť dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

IX. Existencia automatického rozhodovania vrátane profilovania

Realitná kancelária nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

V Prešove, dňa 4.8.2020