Všeobecné obchodné podmienky OČS

Featured Image

I. Úvodné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Autosklo Hornet s.r.o., pri uzatváraní Zmlúv o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST, (ďalej aj len ako „VOP“) sú záväzné pre všetkých klientov obchodnej spoločnosti Autosklo Hornet s.r.o., so sídlom Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 600 476, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel : Sro, vložka č. 2549/R, uzatvárajúcich so spoločnosťou Autosklo Hornet s.r.o. Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST (spoločnosť Autosklo Hornet s.r.o. ďalej aj len ako „poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služby HORNET® ASSIST (ďalej aj len ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare). Klient a poskytovateľ spolu ďalej aj len ako „zmluvné strany“. Zmluva sa považuje za uzatvorenú a platnú okamihom, kedy klient, v súlade s VOP, vyplnil a odoslal poskytovateľovi webový formulár o uzavretí Zmluvy o poskytovaní služby HORNET® ASSIST, prístupný na webovej stránke poskytovateľa www.hornet.sk. (ďalej aj len ako „webový formulár“), alebo v prípade ak nedošlo k odoslaniu webového formuláru, okamihom kedy zmluvné strany podpísali písomnú zmluvu. VOP sú pre klienta záväzné už v čase pred uzatvorením zmluvy a klient je povinný sa oboznámiť s ich znením a riadiť sa nimi už pri vypĺňaní webového formulára. Právny vzťah medzi poskytovateľom a klientom, ktorí uzatvorili zmluvu, sa riadi zmluvou, týmito VOP a pokiaľ nie je zmluvou alebo VOP ustanovené inak, aj všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Osobitná písomná dohoda medzi klientom a poskytovateľom má prednosť pred VOP. Pokiaľ sa ustanovenia zmluvy dostanú do rozporu s ustanoveniami VOP, rozhodujúce sú ustanovenia zmluvy. VOP v tomto znení sú platné odo dňa 14.11.2011

II. Predmet zmluvy a VOP
Poskytovateľ poskytuje na základe zmluvy klientovi služby resp. niektorú zo služieb HORNET® ASSIST zvolenú klientom a klientom označenú v zmluve a klient túto službu prijíma a zaväzuje sa zaplatiť za ňu poskytovateľovi odplatu a tiež sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na poskytnutie danej služby v súlade a za podmienok uvedených v zmluve a týchto VOP, ako aj dodržiavať všetky ostatné ustanovenia zmluvy a VOP. Ktorákoľvek z poskytovateľom poskytovaných a klientom objednaných služieb na základe zmluvy, ako aj viaceré z nich spoločne sa ďalej v týchto VOP označujú aj len ako „služba HORNET® ASSIST“ v príslušnom gramatickom tvare. Službou HORNET® ASSIST sú služby realizované poskytovateľom na základe zmluvy a týchto VOP, ktoré sú podrobne vymedzené v článku III. týchto VOP.

III. Služby HORNET® ASSIST
Službou HORNET® ASSIST sa pre potreby zmluvy a týchto VOP rozumie služba HORNET® ASSIST REGULAR ako aj služba HORNET® ASSIST HELP.
Službou HORNET® ASSIST REGULAR sa pre potreby zmluvy a týchto VOP rozumie:
Zušľachtenie, vytvrdenie a ochrana povrchu skla vozidla klienta poskytovateľom prostredníctvom nanesenia špeciálneho prostriedku na báze nanotechnológie, v dvoch vrstvách na sklo vozidla klienta. Poskytnutím služby HORNET® ASSIST REGULAR sa zvyšuje odolnosť skla vozidla klienta voči chemickým a mechanickým vplyvom, zlepšuje sa viditeľnosť v daždivom počasí, zabezpečuje sa plynulejšie odlietanie kvapiek vody ako aj snehových vločiek zo skla vozidla klienta, zlepšuje sa výhľad z vozidla klienta, čím sa súčasne zvyšuje celková bezpečnosť jazdy vo vozidle klienta. Poskytnutie služby HORNET ASSIST REGULAR umožňuje zo skla vozidla klienta jednoduchšie odstrániť námrazu na skle vozidla klienta v zimných mesiacoch a šetrí náklady klienta na údržbu, čistenie a leštenie skla vozidla klienta. Poskytnutie služby HORNET® ASSIST REGULAR chráni sklo vozidla klienta pred jeho poškodením drobnými kamienkami odletujúcimi od kolies iných vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Službou HORNET® ASSIST HELP sa pre potreby zmluvy a týchto VOP rozumie:
Zušľachtenie, vytvrdenie a ochrana povrchu skla vozidla klienta poskytovateľom prostredníctvom nanesenia špeciálneho prostriedku na báze nanotechnológie, v troch vrstvách na sklo vozidla klienta. Poskytnutím služby HORNET® ASSIST HELP sa zvyšuje odolnosť skla vozidla klienta voči chemickým a mechanickým vplyvom, zlepšuje sa viditeľnosť v daždivom počasí, zabezpečuje sa plynulejšie odlietanie kvapiek vody ako aj snehových vločiek zo skla vozidla klienta, zlepšuje sa výhľad z vozidla klienta, čím sa súčasne zvyšuje celková bezpečnosť jazdy vo vozidle klienta. Poskytnutie služby HORNET ASSIST HELP umožňuje zo skla vozidla klienta jednoduchšie odstrániť námrazu na skle vozidla klienta v zimných mesiacoch a šetrí náklady klienta na údržbu, čistenie a leštenie skla vozidla klienta. Poskytnutie služby HORNET® ASSIST HELP chráni sklo vozidla klienta pred jeho poškodením drobnými kamienkami odletujúcimi od kolies iných vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

IV. Služba HORNET® ASSIST REGULAR
1. Na základe Zmluvy o poskytovaní služby HORNET® ASSIST REGULAR si klient objednáva poskytnutie služby HORNET® ASSIST REGULAR v takom počte ako je to uvedené v zmluve. V prípade, ak si klient objedná jedno poskytnutie služby HORNET® ASSIST REGULAR má nárok na jeho poskytnutie najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy. V prípade, ak si klient objedná dve a a viac poskytnutí služby HORNET® ASSIST REGULAR, nárok na druhé poskytnutie služby HORNET® ASSIST REGULAR mu vzniká k tomu dňu v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom došlo k uzavretiu zmluvy, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom uzavretia zmluvy. V predchádzajúcej vete uvedené, platí obdobne aj pre vznik nároku na tretie a každé ďalšie poskytnutie služby HORNET® ASSIST REGULAR. Klient je povinný najneskôr jeden mesiac potom, ako mu vznikne nárok na ďalšie poskytnutie objednanej služby HORNET® ASSIST REGULAR podľa tohto odseku VOP, v prípade ak to dovolia prevádzkové možnosti poskytovateľa, odovzdať poskytovateľovi vozidlo klienta za účelom poskytnutia tejto objednanej služby HORNET® ASSIST REGULAR.

2. Klient je povinný uhradiť poskytovateľovi za každé jedno poskytnutie služby HORNET® ASSIST REGULAR odplatu (ďalej aj len ako „paušálna odplata“) v nasledovnej výške, v závislosti od druhu vozidla klienta (ďalej aj len ako „druh vozidla klienta“): 19,- EUR, v prípade, ak vozidlom klienta je osobné vozidlo do 3,5 t; 29,- EUR, v prípade, ak vozidlom klienta je nákladné vozidlo do 3,5 t; 39,- EUR, v prípade, ak vozidlom klienta je nákladné vozidlo nad 3,5 t. Paušálna odplata za prvé poskytnutie služby HORNET® ASSIST REGULAR, pokiaľ nie je v týchto VOP ustanovené inak, je splatná v deň uzatvorenia zmluvy. Paušálna odplata za druhé a každé ďalšie poskytnutie služby HORNET® ASSIST REGULAR je splatná ročne, vždy k tomu dňu v danom kalendárnom roku, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom uzavretia zmluvy. Zmluva sa stáva platnou dňom jej uzatvorenia. Zmluva sa stáva účinnou až zaplatením paušálnej odplaty aspoň za prvé poskytnutie služby HORNET® ASSIST REGULAR a vykonaním vstupnej prehliadky skla vozidla klienta poskytovateľom (ďalej aj len ako „vstupná prehliadka“). Klient je povinný odovzdať poskytovateľovi vozidlo klienta za účelom vykonania vstupnej prehliadky najneskôr do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, pokiaľ to dovolia prevádzkové možnosti poskytovateľa.

3. Klient je povinný pri uzatváraní zmluvy prehlásiť, či sklo vozidla klienta je nepoškodené, poškodené tak, že postačuje jeho oprava, alebo poškodené tak, že je potrebná jeho výmena. Skutočnosť do akej miery je sklo vozidla klienta poškodené určí klient úplným a pravdivým zodpovedaním otázok položených mu poskytovateľom prostredníctvom webového formuláru, či položených mu iným spôsobom pri uzatváraní zmluvy. Pokiaľ poskytovateľ pri vstupnej prehliadke zistí, že sklo vozidla klienta je poškodené, tak že je pred poskytnutím služby HORNET® ASSIST REGULAR potrebná jeho oprava alebo výmena, pričom klient pri uzatváraní zmluvy prehlásil, že sklo vozidla klienta je nepoškodené, alebo poskytovateľ pri vstupnej prehliadke zistí, že je potrebná jeho výmena, pričom klient pri uzatváraní zmluvy prehlásil, že sklo vozidla klienta je poškodené tak, že postačuje jeho oprava, zmluva sa nestane účinnou a zaniká, a to ku dňu vykonania vstupnej prehliadky a klient nemá nárok na vrátenie už zaplatenej paušálnej odplaty, ktorá prislúcha poskytovateľovi ako zmluvná pokuta za porušenie povinnosti klienta riadne informovať poskytovateľa o stave skla vozidla klienta v čase uzatvárania zmluvy. Pokiaľ však k poškodeniu skla vozidla klienta došlo v čase od uzatvorenia zmluvy, do vykonania vstupnej prehliadky, poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety poskytovateľovi nevzniká. Nárok na túto zmluvnú pokutu poskytovateľovi nevzniká ani v prípade, ak klient uzavrie najneskôr do 3 dní odo dňa vykonania vstupnej prehliadky, na ktorej poskytovateľ zistil, že klient nesprávne informoval poskytovateľa o stave vozidla klienta, s poskytovateľom Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST HELP najmenej na tri (3) poskytnutia služby HORNET® ASSIST HELP a súčasne sa už klientom zaplatená paušálna odplata pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST REGULAR započíta na odplatu podľa takejto novo uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST HELP. Klient je oprávnený uhradiť paušálnu odplatu za všetky objednané poskytnutia služby HORNET® ASSIST REGULAR podľa odseku 1 tohto článku VOP, pri uzatvorení zmluvy. Pokiaľ sa však klient v zmluve zaviaže uhradiť odplatu za všetky poskytnutia služby HORNET® ASSIST REGULAR podľa odseku 1 tohto článku VOP, ihneď pri uzatvorení zmluvy, zmluva sa nestane účinnou skôr, ako k tejto úhrade dôjde a klient nemá do tohto momentu na základe zmluvy nárok na poskytnutie žiadnej zo služieb HORNET® ASSIST.

V. Služba HORNET® ASSIST HELP
1. Na základe Zmluvy o poskytovaní služby HORNET® ASSIST HELP si klient objednáva poskytnutie služby HORNET® ASSIST HELP v takom počte ako je to uvedené v zmluve. V prípade, ak si klient objedná jedno poskytnutie služby HORNET® ASSIST HELP má nárok na jeho poskytnutie najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy. V prípade, ak si klient objedná dve a a viac poskytnutí služby HORNET® ASSIST HELP, nárok na druhé poskytnutie služby HORNET® ASSIST HELP mu vzniká k tomu dňu v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom došlo k uzavretiu zmluvy, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom uzavretia zmluvy. V predchádzajúcej vete uvedené, platí obdobne aj pre vznik nároku na tretie a každé ďalšie poskytnutie služby HORNET® ASSIST HELP. Klient je povinný najneskôr jeden mesiac potom, ako mu vznikne nárok na ďalšie poskytnutie objednanej služby HORNET® ASSIST HELP podľa tohto odseku VOP, v prípade ak to dovolia prevádzkové možnosti poskytovateľa, odovzdať poskytovateľovi vozidlo klienta za účelom poskytnutia tejto objednanej služby HORNET® ASSIST HELP.

2. Klient je povinný uhradiť poskytovateľovi za každé jedno poskytnutie služby HORNET® ASSIST HELP odplatu (ďalej aj len ako „paušálna odplata“) v nasledovnej výške, v závislosti od druhu vozidla klienta (ďalej aj len ako „druh vozidla klienta“): 39,- EUR, v prípade, ak vozidlom klienta je osobné vozidlo do 3,5 t; 40,- EUR, v prípade, ak vozidlom klienta je nákladné vozidlo do 3,5 t; 43,- EUR, v prípade, ak vozidlom klienta je nákladné vozidlo nad 3,5 t. Paušálna odplata za prvé poskytnutie služby HORNET® ASSIST HELP, pokiaľ nie je v týchto VOP ustanovené inak, je splatná v deň uzatvorenia zmluvy. Paušálna odplata za druhé a každé ďalšie poskytnutie služby HORNET® ASSIST HELP je splatná ročne, vždy k tomu dňu v danom kalendárnom roku, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom uzavretia zmluvy. Zmluva sa stáva platnou dňom jej uzatvorenia. Zmluva sa stáva účinnou až zaplatením paušálnej odplaty aspoň za prvé poskytnutie služby HORNET® ASSIST HELP a vykonaním vstupnej prehliadky skla vozidla klienta poskytovateľom (ďalej aj len ako „vstupná prehliadka“). Klient je povinný odovzdať poskytovateľovi vozidlo klienta za účelom vykonania vstupnej prehliadky najneskôr do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, pokiaľ to dovolia prevádzkové možnosti poskytovateľa.

3. Klient je povinný pri uzatváraní zmluvy prehlásiť, či sklo vozidla klienta je nepoškodené, poškodené tak, že postačuje jeho oprava, alebo poškodené tak, že je potrebná jeho výmena. Skutočnosť do akej miery je sklo vozidla klienta poškodené určí klient úplným a pravdivým zodpovedaním otázok položených mu poskytovateľom prostredníctvom webového formuláru, či položených mu iným spôsobom pri uzatváraní zmluvy. Pokiaľ poskytovateľ pri vstupnej prehliadke zistí, že sklo vozidla klienta je poškodené, tak že je pred poskytnutím služby HORNET® ASSIST HELP potrebná jeho oprava alebo výmena, pričom klient pri uzatváraní zmluvy prehlásil, že sklo vozidla klienta je nepoškodené, alebo poskytovateľ pri vstupnej prehliadke zistí, že je potrebná jeho výmena, pričom klient pri uzatváraní zmluvy prehlásil, že sklo vozidla klienta je poškodené tak, že postačuje jeho oprava, zmluva sa nestane účinnou a zaniká, a to ku dňu vykonania vstupnej prehliadky a klient nemá nárok na vrátenie už zaplatenej paušálnej odplaty, ktorá prislúcha poskytovateľovi ako zmluvná pokuta za porušenie povinnosti klienta riadne informovať poskytovateľa o stave skla vozidla klienta v čase uzatvárania zmluvy. Pokiaľ však k poškodeniu skla vozidla klienta došlo v čase od uzatvorenia zmluvy do vykonania vstupnej prehliadky, poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety nevzniká. Klient je oprávnený uhradiť paušálnu odplatu za všetky objednané poskytnutia služby HORNET® ASSIST HELP podľa odseku 1 tohto článku VOP, v pri uzatvorení zmluvy. Pokiaľ sa však klient v zmluve zaviaže uhradiť odplatu za všetky poskytnutia služby HORNET® ASSIST HELP podľa odseku 1 tohto článku VOP, ihneď pri uzatvorení zmluvy, zmluva sa nestane účinnou skôr, ako k tejto úhrade dôjde a klient nemá do tohto momentu na základe zmluvy nárok na poskytnutie žiadnej zo služieb HORNET® ASSIST.

VI. Spoločné ustanovenia o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST
1. Poskytovateľ poskytuje klientovi záruku za akosť služby HORNET® ASSIST v dĺžke jedného roku odo dňa poskytnutia služby HORNET® ASSIST v tom rozsahu, že počas tohto obdobia nedôjde k rozbitiu skla vozidla klienta drobnými kamienkami odletujúcimi od kolies ostatných vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Z tohto dôvodu sa poskytovateľ, v prípade, ak k takémuto rozbitiu skla vozidla klienta dôjde, zaväzuje opätovne zdarma poskytnúť klientovi službu HORNET® ASSIST a súčasne navyše zdarma vykonať opravu takéhoto poškodenia skla vozidla klienta. Takéto poskytnutie služby HORNET® ASSIST sa nezarátava do počtu poskytnutí služby HORNET® ASSIST podľa odseku 1 článku IV. a odseku 1 článku V. týchto VOP objednaných klientom pri uzatváraní zmluvy.

2. V prípade, ak do jedného roku odo dňa poskytnutia poslednej služby HORNET® ASSIST dôjde k poškodeniu skla vozidla klienta do takej miery, že bude potrebná jeho oprava, a nepôjde o prípad uvedený v odseku 1 tohto článku VOP, poskytovateľ sa zaväzuje, v prípade, ak ho o to klient požiada, potom ako si klient zabezpečí opravu tohto poškodeného skla vozidla klienta, poskytnúť klientovi bezplatne službu HORNET® ASSIST. Takéto poskytnutie služby HORNET® ASSIST sa nezarátava do počtu poskytnutí služby HORNET® ASSIST podľa odseku 1 článku IV. a odseku 1 článku V. týchto VOP objednaných klientom pri uzatváraní zmluvy. V prípade, ak si klient nezabezpečí opravu skla vozidla klienta ani do troch (3) mesiacov odo dňa kedy k jeho poškodeniu došlo, stráca nárok na bezplatné poskytnutie služby HORNET® ASSIST podľa tohto odseku.

3. V prípade, ak do jedného roku odo dňa poskytnutia poslednej služby HORNET® ASSIST dôjde k poškodeniu skla vozidla klienta do takej miery, že bude potrebná jeho výmena, poskytovateľ sa zaväzuje, v prípade, ak ho o to klient požiada, potom ako si klient zabezpečí výmenu tohto poškodeného skla vozidla klienta, poskytnúť klientovi bezplatne službu HORNET® ASSIST. Takéto poskytnutie služby HORNET® ASSIST sa nezarátava do počtu poskytnutí služby HORNET® ASSIST podľa odseku 1 článku IV. a odseku 1 článku V. týchto VOP objednaných klientom pri uzatváraní zmluvy. V prípade, ak si klient nezabezpečí výmenu skla vozidla klienta ani do troch (3) mesiacov odo dňa kedy k jeho poškodeniu došlo, stráca nárok na bezplatné poskytnutie služby HORNET® ASSIST podľa tohto odseku.

4. V prípade, ak do jedného roku odo dňa poskytnutia poslednej služby HORNET® ASSIST dôjde k poškodeniu skla vozidla klienta do takej miery, že bude potrebná jeho výmena, a klient nebude mať záujem využiť svoje právo podľa odseku 3. tohto článku VOP, má klient právo od zmluvy odstúpiť, s tým, že súčasne s odstúpením od zmluvy uzatvorí s poskytovateľom novú Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST na tri (3) poskytnutia služby HORNET® ASSIST (ďalej aj len ako „Nová zmluva“) a poskytovateľ sa zaviaže a klient tento záväzok poskytovateľa prijme, vykonať pre klienta ešte pred prvým poskytnutím služby HORNET® ASSIST podľa Novej zmluvy, výmenu skla vozidla klienta za zvýhodnenú cenu. V prípade, ak je zmluvou, od ktorej by mal klient podľa tohto odseku VOP odstúpiť Zmluva o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST REGULAR, ako Novú zmluvu môže klient uzatvoriť tak Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST REGULAR ako aj Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST HELP a poskytovateľ v tomto prípade (v prípade kedy klient odstupuje od Zmluvy o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST REGULAR), ak klient ako Novú zmluvu uzavrie Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST REGULAR vykoná, za podmienok stanovených v tomto odseku VOP, výmenu skla vozidla klienta za zvýhodnenú cenu 0,- EUR, a ak klient ako Novú zmluvu uzavrie Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST HELP vykoná poskytovateľ, za podmienok stanovených v tomto odseku VOP, výmenu skla vozidla klienta za zvýhodnenú cenu 0,- EUR Ak je zmluvou, od ktorej by mal klient podľa tohto odseku VOP odstúpiť Zmluva o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST HELP, ako Novú zmluvu môže klient uzatvoriť len Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST HELP a poskytovateľ v tom prípade, za podmienok stanovených v tomto odseku VOP, vykoná výmenu skla vozidla klienta za nasledovné zvýhodnené ceny v závislosti od druhu vozidla klienta: 78,- EUR, v prípade, ak vozidlom klienta je osobné vozidlo do 3,5 t; 80,- EUR, v prípade, ak vozidlom klienta je nákladné vozidlo do 3,5 t; 86,- EUR, v prípade, ak vozidlom klienta je nákladné vozidlo nad 3,5 t. V prípade, ak by mal klient v čase prípadného odstúpenia klienta od zmluvy podľa toho odseku nárok na viac ako tri (3) zostávajúce poskytnutia služby HORNET® ASSIST objednané v súlade s odsekom 1 článku IV. a odsekom 1 článku V. týchto VOP, je klient povinný uzatvoriť Novú zmluvu podľa tohto odseku, najmenej na tento zostávajúci počet poskytnutí služieb HORNET® ASSIST. Odstúpením klienta od zmluvy podľa tohto odseku sa zmluva zrušuje dňom, v ktorom sa o odstúpení klienta od zmluvy dozvie poskytovateľ.

5. V prípade, ak dôjde k zániku tejto zmluvy a uzatvoreniu Novej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, započítava sa na úhradu paušálnej odplaty podľa Novej zmluvy už uhradená paušálna odplata podľa tejto zmluvy, za tie poskytnutia služieb HORNET® ASSIST, ktoré neboli zrealizované pred odstúpením klienta od tejto zmluvy. Na úhradu paušálnej odplaty za prvé poskytnutie služby HORNET® ASSIST podľa Novej zmluvy sa započítava aj alikvotná časť už uhradenej paušálnej odplaty podľa tejto zmluvy za posledné poskytnutie služby HORNET® ASSIST podľa tejto zmluvy pred jej zánikom podľa predchádzajúceho odseku týchto VOP (ďalej aj len ako „alikvotná časť“), a teda klient je povinný za prvé poskytnutie služby HORNET® ASSIST podľa Novej zmluvy uhradiť len zvyšnú časť paušálnej odplaty, ktorá zostáva po odpočítaní tejto alikvotnej časti. Alikvotná časť sa určí násobkom 1/12 paušálnej odplaty zaplatenej za posledné poskytnutie služby HORNET® ASSIST podľa tejto zmluvy pred jej zánikom podľa predchádzajúceho odseku týchto VOP a počtu aj začatých mesiacov odo dňa posledného poskytnutia služby HORNET® ASSIST podľa tejto zmluvy pred jej zánikom podľa predchádzajúceho odseku týchto VOP.

6. V prípadoch poskytnutia služby HORNET® ASSIST podľa odsekov 1., 2. a 3. tohto článku VOP, vzniká klientovi nárok na nasledujúce, ako aj každé ďalšie poskytnutie služby HORNET® ASSIST, v prípade, ak má tieto poskytnutia ešte objednané v zmysle odseku 1 článku IV. a odseku 1 článku V. týchto VOP, tým dňom v príslušnom kalendárnom roku, ktorý sa svojím označením zhoduje s označením dňa kedy došlo k poskytnutiu služby HORNET® ASSIST podľa odsekov 1., 2. a 3. tohto článku VOP.

VII. Ďalšie ustanovenia pre služby HORNET® ASSIST
Poskytovateľ je pred vykonaním akejkoľvek opravy či výmeny skla vozidla klienta oprávnený vykonať prehliadku skla vozidla klienta. Poskytovateľ pristúpi k výmene skla vozidla klienta v súlade s týmito VOP, len v prípade, ak nie je možné vykonať opravu skla vozidla klienta. Skutočnosť, či je potrebné vykonať výmenu skla vozidla klienta, alebo na zabezpečenie technickej spôsobilosti vozidla klienta na premávku na pozemných komunikáciách postačuje len oprava skla vozidla klienta, alebo je sklo vozidla klienta nepoškodené (teda nie je potrebná ani jeho oprava ani výmena) je oprávnený posúdiť poskytovateľ na základe platných právnych predpisov a svojich praktických skúseností a odborných znalostí v tejto oblasti. Pri realizácii výmeny skla vozidla klienta poskytovateľ použije sklo, ako aj iný potrebný materiál v akosti, kvalite, značke a vyhotovení ním určenej. Riadne zrealizovanou službou HORNET® ASSIST je služba vykonaná v rozsahu a kvalite dohodnutej v zmluve a VOP, inak obvyklej, zodpovedajúcej právnym predpisom a technologickým postupom v súlade s návodmi a odporúčaniami výrobcov jednotlivých prostriedkov, prístrojov a zariadení určených na poskytovanie služieb HORNET® ASSIST podľa zmluvy a VOP. Akékoľvek lehoty na poskytnutie služieb HORNET® ASSIST sa predlžujú o čas, po ktorý nemohol poskytovateľ objektívne realizovať činnosti spojené s ich poskytovaním z dôvodov výhradne na strane klienta a z dôvodov prekážok spočívajúcich vo vyššej moci. Poskytovateľ realizuje služby HORNET® ASSIST predovšetkým v mieste svojich prevádzok. Poskytovateľ je oprávnený zabezpečiť realizáciu služieb HORNET® ASSIST alebo ich častí prostredníctvom svojich zamestnancov a tretích osôb, zodpovedá pritom akoby ich realizoval sám. V prípade, že sa poskytovateľ dozvie počas poskytovania služby HORNET® ASSIST o existencii prekážok, ktoré bránia v riadnom poskytovaní služby, je povinný informovať klienta o ich existencii, charaktere a úkonoch potrebných na ich odstránenie alebo prekonanie bez zbytočného odkladu.

Klient nemá nárok na poskytnutie služieb HORNET® ASSIST podľa odsekov 1. 2. a 3. článku VI. týchto VOP, ako ani nárok na odstúpenie od zmluvy a uzatvorenie Novej zmluvy podľa odseku 4. článku VI. týchto VOP, v prípade, ak je v omeškaní zo zaplatením paušálnej odplaty, za ktorékoľvek objednané poskytnutie služby HORNET® ASSIST odseku 1 článku IV. a odseku 1 článku V. týchto VOP. Klient nemá nárok na poskytnutie služby HORNET® ASSIST, pokiaľ za poskytnutie tejto služby HORNET® ASSIST pred jej poskytnutím neuhradil paušálnu odplatu.

Klient nemá nárok na poskytnutie služieb HORNET® ASSIST podľa odsekov 2. a 3. článku VI. týchto VOP, ako ani nárok na odstúpenie od zmluvy a uzatvorenie Novej zmluvy podľa odseku 4. článku VI. týchto VOP, v prípade, ak k poškodeniu skla vozidla klienta došlo v dôsledku činnosti klienta nemajúcej pôvod v premávke na pozemných komunikáciách (napr. neopatrnou manipuláciou pri výmene stieračov, rozbitím skla rukou, nástrojom, či iným obdobným spôsobom a pod.), tiež ak k poškodeniu skla došlo výbuchom, strelnou či inou zbraňou, ako ani v prípadoch, ak k poškodeniu skla vozidla klienta došlo z vnútra vozidla klienta.

Zmluvu nie je možné platne uzavrieť, a teda klient nemá nárok na poskytnutie služieb HORNET® ASSIST v prípade, ak obstarávacia cena vozidla klienta s DPH presahuje v prípade ak ide o osobné vozidlo do 3,5 t 35.000,- EUR, v prípade ak ide o nákladné vozidlo do 3,5 t 40.000,- EUR a v prípade ak ide nákladné vozidlo nad 3,5 100.000,- EUR, alebo vozidlo klienta má špeciálny typ skla (napr. pancierové sklo), v týchto prípadoch sa má zato, že zmluva nevznikla (resp. od počiatku zanikla). Poskytovateľ je však oprávnený jednostranne určiť, že zmluva je v konkrétnom prípade platne uzavretá aj napriek skutočnostiam uvedeným v predchádzajúcej vete. V prípade, ak tak poskytovateľ určí, má sa zato, že zmluva je platná a účinná v súlade s týmito VOP.

Poskytovateľ nie je povinný uzatvoriť s klientom po jeho odstúpení od zmluvy v súlade s článkom VI. ods.4 týchto VOP Novú zmluvu, ani vykonať výmenu skla vozidla klienta za zvýhodnenú cenu podľa článku VI. ods. 4 týchto VOP, v prípade, ak poskytovateľ vykonal najviac jeden rok pred takýmto odstúpením klienta od zmluvy, na základe akéhokoľvek právneho titulu, výmenu skla vozidla klienta.

Klient nie je oprávnený uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST REGULAR v prípade, ak má v tom istom čase už uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST HELP a naopak. Pokiaľ klient v čase, v ktorom má už uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST REGULAR uzatvorí Zmluvu o poskytovaní služieb HORNET® ASSIST HELP a naopak, bude tá neskôr uzavretá zmluva neplatná a klientovi na jej základe nevzniknú voči poskytovateľovi žiadne práva ani povinnosti. Poskytovanie služieb HORNET® ASSIST sa vzťahuje výhradne na územie Slovenskej republiky a klient nemá nárok na poskytnutie žiadnej zo služieb HORNET® ASSIST mimo územia Slovenskej republiky. Pri vstupnej prehliadke vozidla klienta, ako aj pri každej ďalšej prehliadke vozidla klienta v súlade s VOP, je poskytovateľ oprávnený vyhotoviť fotodokumentáciu stavu skla vozidla klienta v čase konania danej prehliadky a túto fotodokumentáciu si ponechať, načo mu klient dáva svoj súhlas.

Alikvotná časť podľa odseku 5. článku VI. týchto VOP sa zaokrúhľuje vždy na celé eurocenty nadol. Mesiacom sa pre účely určenia alikvotnej časti rozumie časový úsek trvajúci od počiatočného dňa, do toho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s daným počiatočným dňom, v prípade ak takýto deň v nasledujúcom mesiaci nie je, je týmto dňom posledný deň nasledujúceho mesiaca (napr. mesiacom je obdobie od 16.03. do 16.04., ako aj od 31.08. do 30.09.).

Pokiaľ sa klient dostane do omeškania s úhradou čo i len jednej paušálnej odplaty za druhé, alebo ktorékoľvek ďalšie poskytnutie služby HORNET® ASSIST objednaných klientom v súlade s odsekom 1 článku IV. a odsekom 1 článku V. týchto VOP o viac ako 15 dní, je povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR.

Za poškodenie skla vozidla klienta drobnými kamienkami odletujúcimi od kolies iných vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách podľa ods. 1 článku VI. týchto VOP, sa považuje poškodenia spôsobené týmito drobnými kamienkami, pri ktorých nie je vzdialenosť dvoch najvzdialenejších bodov tohto poškodenia viac ako 20 mm. Drobným kamienkom sa pre účely zmluvy a VOP rozumejú kamienky ktorých priemer nie je väčší ako 10 mm.

VIII. Odplata a platobné podmienky 
Pod pojmami „odplata za služby HORNET® ASSIST“, ako aj len „odplata“ uvádzanými v týchto VOP, sa rozumie akákoľvek odplata, na úhradu ktorej poskytovateľovi vznikol alebo v budúcnosti vznikne nárok voči klientovi podľa zmluvy a VOP. Odplata za služby HORNET® ASSIST bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacími predpismi dohodou zmluvných strán a je vymedzená v týchto VOP. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene výšky odplaty za služby HORNET® ASSIST len formou osobitného písomného dodatku k zmluve, najmä v prípade, ak klient bude mať záujem o uzatvorenie zmlúv pre viacero vozidiel v jeho vlastníctve. Odplatu za služby HORNET® ASSIST podľa týchto VOP a zmluvy, je klient povinný uhradiť poskytovateľovi bezhotovostne na účet poskytovateľa uvedený na webovej stránke poskytovateľa, v súlade s týmito VOP, alebo v hotovosti do rúk poskytovateľa. Všetky sumy odplát za poskytovanie služieb HORNET® ASSIST uvedené v týchto VOP sú vrátane DPH. V prípade, ak počas platnosti zmluvy dôjde k zvýšeniu sadzby DPH v zmysle príslušných právnych predpisov, poskytovateľ je oprávnený zvýšiť sumy odplát podľa zmluvy a týchto VOP v rozsahu takéhoto zvýšenia sadzby DPH. Poskytovateľ nie je oprávnený v zmysle predchádzajúcej vety zvýšiť sumy odplát podľa zmluvy a týchto VOP, ktoré boli poskytovateľovi klientom uhradené skôr, ako došlo k zvýšeniu sadzby DPH podľa predchádzajúcej vety. Zmluvné strany sa dohodli, že ak klient včas neuhradí odplatu za služby HORNET® ASSIST, vzniká poskytovateľovi nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy. Za moment splnenia peňažného záväzku sa považuje moment pripísania sumy tvoriacej predmet peňažného plnenia na účet tej zmluvnej strany, v prospech ktorej má byť plnené.

IX. Vozidlo klienta 
Klient vyhlasuje, že je vlastníkom vozidla klienta alebo má súhlas vlastníka vozidla klienta s uzatvorením zmluvy vo svojom mene a na svoj účet. Vozidlom klienta sa pre účely zmluvy a týchto VOP rozumie vozidlo klienta podrobne vymedzené v zmluve, na ktorom sa majú realizovať služby HORNET® ASSIST. Objednané služby HORNET® ASSIST je poskytovateľ povinný realizovať výhradne na vozidle klienta a nie je možné inak ako písomnou dohodou zmluvných strán preniesť platnosť zmluvy na iné vozidlo ako vozidlo klienta vymedzené v zmluve. V prípade, ak dôjde k zániku vozidla klienta alebo k zmene osoby vlastníka vozidla klienta, zmluva zaniká ku dňu, kedy sa tak stane, pričom klient je povinný tieto skutočnosti poskytovateľovi bezodkladne nahlásiť. V prípade plánovanej zmeny v osobe vlastníka vozidla klienta je možné, za poplatok podľa cenníka poskytovateľa, pred uskutočnením tejto zmeny, uzatvorením dodatku k zmluve medzi klientom, poskytovateľom a budúcim vlastníkom vozidla klienta, zmeniť osobu klienta podľa tejto zmluvy na budúceho vlastníka vozidla klienta, pričom vozidlo klienta ostane nezmenené. Takýto dodatok sa stane platným a účinným v okamihu, keď sa budúci vlastník vozidla klienta stane vlastníkom vozidla klienta. V prípade, ak dôjde k zániku vozidla klienta alebo zmene jeho vlastníka, nemá klient nárok na vrátenie už zaplatenej odplaty podľa týchto VOP. Klient prehlasuje, že je dostatočne oboznámený so stavom a výbavou vozidla a vyhlasuje, že stav ani výbava vozidla nevyžadujú žiadne obmedzenia pri realizácii služieb HORNET® ASSIST. Zaradenie vozidla klienta pod konkrétny druh vozidla klienta (1. osobné vozidlo do 3,5 t; 2. nákladné vozidlo do 3,5 t; 3. nákladné vozidlo nad 3,5 t) vykonáva poskytovateľ na základe svojej internej databázy vozidiel.

X. Odovzdanie a prevzatie výmeny či opravy skla
Po poskytnutí služby HORNET® ASSIST, vyzve poskytovateľ klienta na prevzatie vozidla klienta, na ktorom sa táto služba HORNET® ASSIST poskytovala. Výzvu môže poskytovateľ uskutočniť aj ústnou formou, či telefonicky na telefónne číslo klienta uvedené v zmluve. Klient je povinný najneskôr do troch (3) hodín od výzvy poskytovateľa prevziať od poskytovateľa vozidlo klienta. Pokiaľ klient v uvedenej lehote vozidlo klienta neprevezme, poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá na vozidle klienta vznikne v čase omeškania klienta s jeho prevzatím. Klient je súčasne v tom prípade povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 4,-€ za každú aj začatú hodinu, počas ktorej bol v omeškaní s vyzdvihnutím vozidla klienta.

XI. Vady služieb HORNET® ASSIST 
Prípadné vady služieb HORNET® ASSIST, ako aj spôsob ich odstraňovania, sa spravujú ustanoveniami §§ 560 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, okrem výnimiek stanovených v týchto VOP. Poskytovateľ nepreberá záruku za akosť poskytnutej služby HORNET® ASSIST, okrem záruky uvedenej v odseku 1 článku VI. týchto VOP. Klient je povinný bezprostredne po zrealizovaní služby HORNET® ASSIST, t.j. ešte pred odovzdaním vozidla klienta klientovi, vykonať prehliadku vozidla klienta, na ktorom sa vykonávala služba HORNET® ASSIST a po prehliadke oznámiť poskytovateľovi prípadné vady tejto služby, pokiaľ tak klient neurobí, jeho nároky z vád poskytovanej služby HORNET® ASSIST voči poskytovateľovi zanikajú. Vady, za ktoré zodpovedá poskytovateľ a ktoré klient poskytovateľovi v súlade s predchádzajúcou vetou oznámil, poskytovateľ najneskôr do 30 dní bezplatne odstráni, alebo zákazníkovi poskytne primeranú zľavu z odplaty, ak pôjde o vady neodstrániteľné, poskytne zákazníkovi primeranú zľavu z odplaty.

XII. Iné ustanovenia
Klient vyhlasuje, že všetky skutočnosti a informácie, ktoré uviedol poskytovateľovi pred uzatvorením zmluvy, ako aj všetky údaje uvedené z jeho strany v zmluve, sú pravdivé a úplné. Klient je povinný pravdivo informovať poskytovateľa o značke, type a iných vlastnostiach a údajoch týkajúcich sa vozidla klienta, ako aj o stave vozidla klienta, najmä o stave skla vozidla klienta v čase pred uzatvorením zmluvy (v čase vypĺňania webového formuláru). Na úpravu vzťahu poskytovateľa k vozidlu klienta na čas, kedy ho má v držbe z dôvodu plnenia záväzku podľa zmluvy a týchto VOP, sa primerane použijú ustanovenia § 516 až § 526 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa klient dostane do omeškania s úhradou odplaty o viac ako 30 dní, v prípade, ak poskytovateľ v priebehu jedného roku (1) roku platnosti zmluvy poskytne klientovi službu HORNET® ASSIST na základe ustanovenia odseku 2. článku VI. týchto alebo ustanovenia odseku 3. článku VI. týchto VOP aspoň trikrát. Zmluva sa v prípade odstúpenia poskytovateľa od zmluvy zrušuje ku dňu doručenia písomného odstúpenia do rúk klienta. V prípade zániku zmluvy z dôvodu odstúpenia poskytovateľa od zmluvy nemá klient nárok na vrátenie odplaty ním zaplatenej pred odstúpením poskytovateľa od zmluvy. Zmluvu nie je možné vypovedať žiadnou zo zmluvných strán. Všade, kde sa v zmluve a týchto VOP uvádza pojem sklo vozidla klienta, myslí sa tým len čelné sklo vozidla klienta a všetky služby HORNET® ASSIST poskytované na základe zmluvy a týchto VOP sa vzťahujú výhradne na čelné sklo vozidla klienta. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení klienta uvedených v týchto VOP alebo zmluve ukáže ako nepravdivé, nezodpovedá poskytovateľ klientovi za škodu, ktorá klientovi z tohto dôvodu vznikne realizáciou služieb HORNET® ASSIST, ako ani za vady týchto služieb. Klient berie na vedomie, že všetky významné a záväzné prejavy vôle súvisiace so zmluvou, je potrebné uskutočniť písomnou formou a preukázateľne doručiť poskytovateľovi. V prípade, že klient, ktorému poskytovateľ adresuje písomnosť súvisiacu so zmluvou, jej prijatie odmietne alebo iným spôsobom jej prijatiu zabráni (napr. neoznámením zmeny adresy alebo iných relevantných údajov), považuje sa na účely zmluvy a týchto VOP za preukázateľné doručenie aj tretí deň, ktorý uplynie od dátumu uloženia takejto písomnosti na pošte podľa poslednej známej adresy klienta uvedenej v zmluve. Pokiaľ je v zmluve alebo v týchto VOP začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti, na účely týchto VOP a zmluvy sa za deň doručenia považuje aj tretí deň od uloženia doporučenej zásielky s oznámením alebo výzvou na príslušnej pošte podľa poslednej známej adresy klienta uvedenej v zmluve. Osoba konajúca v mene klienta pri podpise zmluvy prehlasuje, že je nato oprávnená, a že svojim podpisom klienta v plnej miere zaväzuje. Pokiaľ sa toto prehlásenie ukáže ako nepravdivé, zodpovedá táto osoba poskytovateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne a súčasne sa má zato, že zmluvu uzatvára táto osoba vo vlastnom mene a na vlastný účet. Kde sa v článku IV. uvádza pojem paušálna odplata, myslí sa tým paušálna odplata podľa článku IV. Kde sa v článku V. uvádza pojem paušálna odplata, myslí sa tým paušálna odplata podľa článku V. Kde sa v článku VI. ako aj inde v týchto VOP, uvádza pojem paušálna odplata, myslí sa tým podľa vhodnosti buď paušálna ročná odplata podľa článku IV. alebo podľa článku V.

XIII. Záverečné ustanovenia
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom klient obdrží jeden rovnopis a poskytovateľ obdrží jeden rovnopis. Všetky zmeny a dodatky zmluvy sa musia vyhotoviť písomnou formou v dvoch rovnopisoch. Zrušiť túto zmluvu je možné iba písomne. V prípade, ak počas platnosti zmluvy dôjde k zmene VOP, sú pre zmluvné strany záväzné VOP v znení v čase uzavretia zmluvy. Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov súvisiacich s právnym vzťahom založeným touto zmluvou, najmä vzťahov procesno-právneho charakteru, pri uplatňovaní práv a povinností z tejto Zmluvy. Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. Vyhotovenie zmluvy v inom ako slovenskom jazyku nemá právne záväzný charakter. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli, že zmluva a všetky záväzky ňou založené alebo z nej odvodené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Na účely tejto zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Klient berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery poskytovateľa a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o majetkovom postavení poskytovateľa a predmete zmluvou dojednaného obchodu, ako aj iné informácie, ktorých oznámenie tretím osobám by bolo objektívne spôsobilé privodiť poskytovateľovi ujmu alebo ho inak poškodiť v podnikaní. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky. Pre účely zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení. Zmluvné strany sa budú počas realizácie zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených zmluvou. Zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany si budú počas realizácie zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú druhou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané. Všetky rozpory vyplývajúce z plnenia zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne. Nadpisy jednotlivých článkov VOP slúžia len na informačný účel a nezakladajú zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti. Zánik zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po skončení zmluvy. Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti so zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody zmluvných strán. V prípade porušenia povinností uvedených v tejto zmluve, má dotknutá zmluvná strana právo požadovať od zmluvnej strany, ktorá škodu spôsobila, náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu. Ak počas trvania zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto zmluvy, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Každé ustanovenie zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, ostatné ustanovenia zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady vynaložené na vyhotovenie zmluvy znášajú spoločne. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v zmluve sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne druhej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.