Čo je a ako funguje odškodnenie

Featured Image

Utrpeli ste ujmu na zdraví, pri dopravnej nehode? Ak áno, máte právo na finančné odškodnenie.

Pri škode na zdraví platia prísne premlčacie lehoty, preto ak chcete získať spravodlivú výšku odškodného, je nutné obrátiť sa na profesionálov, a to najlepšie už v počiatkoch riešenia náhrady škody, ktorá vznikla z dopravnej nehody. V niektorých prípadoch môžete získať odškodné aj niekoľko rokov po tom, čo sa dopravná nehoda stala.

Odškodné

Pod pojmom „odškodné“ treba rozumieť všetky nároky, ktoré poškodená osoba má z dôvodu škody na zdraví spôsobenej dopravnou nehodou. Jedná sa najmä o:

 • náhradu za poškodenia na zdraví pri dopravnej nehode – vodič, spolujazdec, cestujúci, cyklista, chodec,
 • náhradu za vytrpené bolesti (bolestné),
 • náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náhradu za stratu na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti,
 • náhradu za stratu na dôchodku,
 • náhradu účelných nákladov spojených s liečením (lieky, zdravotnícke pomôcky, cestovné a pod.),
 • náhradu pozostalým, ktorí prišli o svojich blízkych pri dopravnej nehode,
 • náhradu bez ohľadu na to, či sa nehoda stala na Slovensku, alebo v zahraničí,
 • náhradu aj v prípadoch, keď páchateľ ušiel z miesta činu, prípadne je páchateľ neznámy,
 • náhradu účastníkom nehody (v niektorých prípadoch i vinníkom) poškodeným na zdraví,
 • náhradu a odškodnenie majetku.

 

Kto môže žiadať odškodnenie:

Ak sa stanete obeťou dopravnej nehody, máte právo na odškodnenie aj keď ste sám nebol poistený, pretože odškodnenie Vám vyplatí poisťovňa v ktorej má vinník uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. O odškodnenie môžete žiadať v prípadoch:

 • ak ste následkom nehody utrpeli akúkoľvek ujmu na zdraví (od menej závažných až po tie najzávažnejšie ujmy),
 • ak sa nehoda stala v posledných troch rokoch,
 • ak ste doteraz neobdŕžali žiadne odškodnenie, alebo nie ste s výškou svojho odškodnenia spokojný.

 

Výška odškodného
 • Vo väčšine prípadov je najväčšou zložkou odškodnenia náhrada za bolesť (tzv. bolestné) a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia. Výška týchto nárokov sa určuje na základe vypracovaného lekárskeho posudku. Pri určení výšky náhrady sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť, alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku.
 • pre rok 2016 je suma bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia stanovená vo výške 17,66 EUR/bod,
 • pre rok 2017 je suma bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia stanovená vo výške 18,24 EUR/bod,
 • pre rok 2018 je suma bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia stanovená vo výške 19,08 EUR/bod,
 • pre rok 2019 je suma bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia stanovená vo výške 20,26 EUR/bod,
 • pre rok 2020 je suma bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia stanovená vo výške 21,84 EUR/bod,
 • pre rok 2021 je suma bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia stanovená vo výške 22,66 EUR/bod,
 • pre rok 2022 je suma bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia stanovená vo výške 24,22 EUR/bod,
 • pre tento rok (2023) je suma bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia stanovená vo výške 26,08 EUR/bod.

 

Čo môžete od nás získať:
 • osobné a individuálne poradenstvo po nehode (grátis),
 • bezplatná analýza odškodnenia,
 • zastupovanie (mimosúdne) a získanie odškodnenia od poisťovateľa u nás či v zahraničí,
 • kontrola, revízia a posúdenie už uplatnených nárokov na odškodnenie,
 • v prípade potreby – zabezpečenie právneho zastúpenia (naši zmluvní partneri),
 • odškodné získať v čo najkratšom čase a najväčšej výške,
 • za naše služby nám dopredu nič neplatíte tým nič neriskujete.

 

Kalkulácia odškodného

Kompletné sadzby, z ktorých sa vypočíta výška odškodnenia za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia nájdete v Zákone č. 437/2004 Z. z. – Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

 

Ak chcete získať spravodlivú výšku odškodnenia je potrebné už v začiatkoch riešenia náhrady škody z dopravnej nehody, vyplniť formulár na nahlásenie dopravnej nehody.