Ako ukončiť poistenie

Featured Image

Poistenie sa dojednáva na dobu jeden rok s prolongáciou (predlžením) poistenia.

Uplynutím poistnej doby poistná zmluva nezaniká, ak poisťovňa, alebo poistník najmenej šesť týždňov pred uplynutím poistnej doby neoznámi druhej strane, že na ďalšom trvaní poistenia nemá záujem a poistník najneskôr v posledný deň poistnej doby uhradí poistné stanovené v poistnej zmluve. Pokiaľ poistná zmluva nezanikne, predlžuje sa za rovnakých podmienok a na rovnakú poistnú dobu. Vzhľadom na prolongáciu poistenia je nevyhnutné uhradiť poistné včas, inak poistenie zanikne (bez zasielania výzvy na zaplatenie poistného).
Zmenou vlastníka, zničením, alebo odcudzením motorového vozidla poistenie zaniká.