Čo je poistenie osôb vo vozidle (poistenie sedadiel)

Featured Image

Poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu.

 

Poistením sú kryté úrazy poistených osôb, ku ktorým dôjde:

 • počas jazdy motorovým vozidlom na miestach určených na prepravu osôb alebo pri jeho dopravnej nehode,
 • pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla,
 • pri uvádzaní motora motorového vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy,
 • pri krátkodobých zastaveniach motorového vozidla, ktoré si vyžiadala situácia v cestnej premávke, z dôvodu opravy, alebo odstránenia bežnej poruchy motorového vozidla vzniknutej počas jazdy, pokiaľ k úrazu prepravovanej osoby dôjde vo vozidle, alebo v jeho blízkosti na pozemnej komunikácii, po ktorej motorové vozidlo jazdilo.

 

Riziká zahrnuté do poistenia:

 • Smrť následkom úrazu,
 • Trvalá invalidita následkom úrazu,
 • Denné odškodnenie počas doby nevyhnutného liečenia (iba u Allianz – Slovenska poisťovňa),
 • Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu,
 • Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu (iba u Colonnade Insurance S.A.).

 

Poisťovne ponúkajúce poistenie sedadiel ako samostatný produkt:

 • Allianz – Slovenská poisťovňa
 • Colonnade Insurance S.A.
 • Wüstenrot poisťovňa

 

Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré utrpí osoba prepravovaná motorovým vozidlom na území Slovenskej republiky alebo počas pobytu v zahraničí.

 

Je nevyhnutné uhradiť poistné včas, inak poistenie zanikne, bez zasielania výzvy na zaplatenie poistného.