Čo je a ako funguje odškodnenie

Featured Image

Utrpeli ste ujmu na zdraví, pri pracovnom úraze? Ak áno, máte právo na finančné odškodnenie.

Pri škode na zdraví platia prísne premlčacie lehoty, preto ak chcete získať spravodlivú výšku odškodného, je nutné obrátiť sa na profesionálov, a to najlepšie už v počiatkoch riešenia náhrady škody z pracovného úrazu. V niektorých prípadoch môžete získať odškodné aj niekoľko rokov po tom, čo sa pracovný úraz stal.

Odškodné

Pod pojmom „odškodné“ treba rozumieť všetky nároky, ktoré poškodená osoba má z dôvodu škody na zdraví spôsobenej pracovným úrazom. Jedná sa najmä o:

 • náhradu za vytrpené bolesti (bolestné),
 • náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náhradu za stratu na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti,
 • náhradu za stratu na dôchodku,
 • náhradu účelných nákladov spojených s liečením (lieky, zdravotnícke pomôcky, cestovné a pod.).

 

Kto môže žiadať odškodnenie:

 • ak ste následkom nehody utrpeli akúkoľvek ujmu na zdraví (od menej závažných až po tie najzávažnejšie ujmy)
 • ak sa nehoda stala v posledných troch rokoch
 • ak ste doteraz neobdŕžali žiadne odškodnenie, alebo nie ste s výškou svojho odškodnenia spokojný

 

Výška odškodného

Vo väčšine prípadov je najväčšou zložkou odškodnenia náhrada za bolesť (tzv. bolestné) a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia. Výška týchto nárokov sa určuje na základe vypracovaného lekárskeho posudku. Pri určení výšky náhrady sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť, alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku. Pre rok 2021 je hodnota jedného bodu vo výške 22,66 €.

 

Čo môžete od nás získať:

 • osobné a individuálne poradenstvo po úraze (grátis),
 • bezplatná analýzy odškodnenia,
 • zastupovanie (mimosúdne) a získanie odškodnenia od poisťovateľa u nás či v zahraničí,
 • revízia a posúdenie už uplatnených nárokov na odškodnenie,
 • kontrola a revízia odškodnenia (aj vyplateného),
 • v prípade potreby – zabezpečenie právneho zastúpenia (naši zmluvní partneri),
 • odškodné získať v čo najkratšom čase a najväčšej výške,
 • za naše služby nám dopredu nič neplatíte tým nič neriskujete.

 

Kalkulácia odškodného

Kompletné sadzby, z ktorých sa vypočíta výška odškodnenia za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia nájdete v Zákone č. 437/2004 Z. z. – Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

 

Ak chcete získať spravodlivú výšku odškodnenia je najlepšie už v začiatkoch riešenia náhrady škody z pracovného úrazu vyplniť formulár na nahlásenie pracovného úrazu.