Čo je povinné zmluvné poistenie

Featured Image

Povinné zmluvné poistenie (tiež zákonné poistenie, resp. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ďalej len “PZP”) má charakter povinného zákonného poistenia, pretože vzniká uvedením motorového vozidla do prevádzky v SR.

 

Definícia povinného zmluvného poistenia

PZP je stanovené Zákonom 381/2001 Z. z. – o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok. Vodič, ktorý zapríčiní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, nesie zodpovednosť za všetky vzniknuté škody a je takisto povinný poškodeným tretím stranám tieto škody nahradiť. Uzatvorením tohto povinného zmluvného poistenia je zodpovednosť za finančné vyrovnanie vzniknutej škody prenesená z poisteného na zvolenú poisťovňu a to na úhradu vzniknutých škôd na zdraví a živote osôb, ako aj na majetku. PZP vozidla je povinný si uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla pri jeho nadobudnutí, a to najneskôr v deň prvého použitia daného motorového vozidla. Zákonné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s pridelenou štátnou poznávacou značkou (každé motorové vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách) bez ohľadu na to, či bolo, alebo nebolo zaplatené poistné. Otázka vymáhania poistného je vecou poisťovne, t. j. v zmysle zákona musí vymáhať nezaplatené poistné vrátane škôd, ktoré poistený nesplnením zákonnej povinnosti spôsobil a ďalších zákonom stanovených sankcií. Ak takéto poistenie povinná osoba uzatvorené nemá, môže dostať pokutu až do výšky 3319,39 EUR  (100 000 Skk).

 

Poistné krytie z PZP

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla slúži pre prípad, keď spôsobíte na cestách škodu niekomu inému. Povinné zmluvné poistenie teda kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Poisťovňa vám poskytuje krytie proti škode spôsobenej inému na zdraví, na veci a v právnom konaní. Poisťovňa poistenému poskytuje právnu ochranu pri súdnom prerokúvaní spôsobenej ujmy v trestnom konaní. Poistenie sa vzťahuje na spôsobené škody aj vtedy, ak ich nespôsobil poistený vlastník motorového vozidla, ale iná osoba. Ak si vodič poškodí vlastné vozidlo, ktorým haváriu spôsobil, odškodnenie z povinného zmluvného poistenia nezíska (poistné plnenie by bolo možné z havarijného poistenia, ak bolo na dané vozidlo uzatvorené).

Poškodený dostane zo zákonného poistenia v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, ktorá mu vznikla. To znamená, že z hodnoty vymenených vecí, náhradných dielov a pri totálnom poškodení vecí sa stanovuje poistné plnenie odpočítaním amortizácie.

 

Výška finančného plnenia poisťovne

Maximálna   výška  finančnej  náhrady  závisí  od  limitu poistného krytia, ktorý  je  uvedený  v  poistnej zmluve.  Poistné krytie je obvykle minimálne 5 mil. € / 1 mil. €, niektoré poisťovne majú aj produkty PZP s vyšším krytím. Prvý limit (5.000.000 €) predstavuje finančný limit pri škode na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet poškodených, druhý limit (1.000.000 €) je výška náhrady majetkových škôd a ušlého zisku vyplatených všetkým poškodeným z jednej poistnej udalosti. Zvýšený limit krytia na zákonné poistenie odporúčame najmä pre tie vozidlá, ktoré jazdia veľmi často do zahraničia.

 

Doklady preukazujúce potvrdenie poistenia

Potvrdenie preukazujúce poistenie je právoplatným dokladom, ktorým sa preukazujete na území Slovenskej republiky a v štátoch kde platí zelená karta. Karty vydáva príslušná poisťovňa a predstavujú potvrdenie uzavretia poistnej zmluvy PZP.

Biela karta je potvrdenie, ktoré vydáva poisťovňa pre územie SR. Vodič je povinný preukázať sa týmto potvrdením zodpovednosti pri kontrole príslušným policajným orgánom, alebo pri dopravnej nehode ostatným účastníkom dopravnej nehody.

Zelená karta slúži ako medzinárodný doklad o poistení pri ceste do zahraničia a vodič sa ním preukazuje v cudzine, že má zákonné poistenie motorového vozidla. Je akceptovaná na území štátov, ktoré sú v potvrdení vyznačené. Ak cestujete na územie štátu, s ktorým nemá Slovenská republika dohodu o zelenej karte, môžete si uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie. Nezabudnite, že mimo územia Slovenskej republiky sa ako doklad o uzatvorenom PZP uznáva jedine Zelená Karta.

Povinné zmluvné poistenie kryje škody spôsobené na území Slovenskej republiky a v členských štátoch Zelenej karty.

 

Výpoveď poistnej zmluvy

Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie) môže zaniknúť:

– Doručením písomnej výpovede do poisťovne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi (poisťovni) najmenej 6 týždňov pred koncom poistného obdobia (pre výpočet dátumu podania výpovede kliknite TU), v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka, tlačivo výpovede PZP ku koncu poistného obdobia

– Predajom vozidla,tlačivo výpovede PZP z dôvodu predaja vozidla

– Vyradením vozidla z evidencie (napr. ak bolo vozidlo zošrotované). „tlačivo výpovede PZP z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie.

 

Predaj vozidla, vyradenie z evidencie

Ak ste predali Vaše motorové vozidlo, prepísali ho na nového majiteľa, alebo vyradili z evidencie vozidiel, je potrebné aby ste požiadali poisťovňu o ukončenie Vašej poistnej zmluvy. Poistka zanikne k rozhodnému dňu, pričom poisťovňa vráti nespotrebované poistné za zvyšok obdobia (alikvotnú časť Vášho uhradeného poistného do konca poistného obdobia). Stiahnite si tlačivo výpovede PZP (viď. výpoveď poistnej zmluvy) a odošlite ho na adresu vašej poisťovne.

 

Zodpovednosť za spôsobenú škodu

Nutnosť vzniku takéhoto poistenia a povinnosť uzatvoriť si ho je daná právnym nárokom poškodených osôb na úhradu vzniknutých škôd na zdraví a živote osôb, ako aj na majetku. Vzhľadom na rastúcu životnú úroveň má výška škôd tendenciu výrazného rastu a náhrada spôsobených škôd obvykle presahuje finančné možnosti zodpovednej osoby. Zákon preto uložil povinnosť uzavrieť si povinné zmluvné poistenie ako spoločenský záujem a nutnosť primerane finančne odškodniť poškodených účastníkov dopravných nehôd.

 

Kto je povinný uzavrieť poistnú zmluvu ?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je spravidla povinný uzavrieť držiteľ tuzemského motorového vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla (bývalý technický preukaz). Držiteľ vozidla t. j. fyzická osoba, podnikajúca fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá chce používať akékoľvek motorové vozidlo na cestách. Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy (lízingová zmluva), povinnosť uzavrieť zákonné poistenie má nájomca. V prípade cudzozemských vozidiel má povinnosť povinné PZP uzavrieť vodič. Pri evidovaní motorového vozidla na dopravných inšpektorátoch požaduje polícia, aby držiteľ vozidla predložil platné potvrdenie o poistení zodpovednosti, tzv. bielou kartou. Polícia nemôže kontrolovať zaplatenie poistnej zmluvy PZP, len platnosť uzatvorenia zmluvy na zákonné poistenie, prostredníctvom bielej karty. Zmluvné poistenie nemôže ponúkať každá poisťovňa, len tá poisťovňa, ktorá má licenciu na poskytovanie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poisťovne, ktoré majú platnú licenciu na povinné zmluvné poistenie a môžu predávať zákonné poistenie vozidiel, sú združené v Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP), ktorá bola tiež zriadená spomínaným vyššie uvedeným zákonom.

 

Poisťovne s platnou licenciou :

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovňa a.s., pobočka poisťovne -z iného členského štátu
 • ČSOB Poisťovňa a.s.
 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Groupama Poisťovňa, a.s.
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 

Poisťovne, ktoré ukončili činnosť :

 • Astra poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu