Zmena poisťovne a výpoveď PZP

Featured Image
Ak klient podá výpoveď, má možnosť uzatvoriť poistenie v inej poisťovni, alebo výpoveď stornovať. Ak túto výpoveď klient nepodá, resp. ju podá neskoro ostáva v pôvodnej poisťovni ďalší rok. Novú zmluvu stačí uzatvoriť tesne pred skončením platnosti tej starej (vypovedanej) zmluvy. Môžete tak dať najprv výpoveď a až potom si vybrať nové poistenie u toho istého prípadne iného poisťovateľa (poisťovni). Výpovedná lehota je 6 týždňov pred koncom poistného obdobia zmluvy. Tlačivo výpovede si môžete stiahnuť tu:   Ak ste predali Vaše motorové vozidlo, prepísali ho na nového majiteľa, alebo vyradili z evidencie vozidiel, je potrebné, aby ste požiadali poisťovňu o ukončenie Vašej poistnej zmluvy. Poistka zanikne k rozhodnému dňu, pričom poisťovňa vráti nespotrebované poistné za zvyšok obdobia (alikvotnú časť Vášho uhradeného poistného do konca poistného obdobia). Tlačivo výpovede si môžete stiahnuť tu:   V prípade, že ste sa rozhodli ostať v poisťovni do, ktorej ste predtým dali výpoveď a ešte nenastal koniec poistného obdobia predtým uzatvorenej zmluvy, máte možnosť podať späťvzatie – zrušenie výpovede PZP zo strany klienta. Je potrebné zaplatiť do konca poistného obdobia poisťovňou predpísané poistné.  Tlačivo späťvzatia – zrušenia výpovede PZP zo strany klienta  si môžete stiahnuť tu:   V prípade, že ste neuhradili poistné, nemôžete zmeniť poisťovňu z dôvodu zániku kvôli neplateniu , pretože na zvyšok poistného obdobia musíte vozidlo poistiť v pôvodnej poisťovni, v ktorej poistenie zaniklo kvôli neplateniu. Inak by nové poistenie bolo neplatné zo zákona.