On-line prihláška do zdravotnej poisťovne

Featured Image

Pre podanie on-line prihlášky do zdravotnej poisťovne do ktorej chcete prihlášku podať, kliknite na logo zdravotnej poisťovne, alebo na Prejsť do … pod logom Vami zvolenej zdravotnej poisťovne.

Zmenu zdravotnej poisťovne môže vykonať každý poistenec vždy do 30. septembra. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stane vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Osobe, ktorá ukončila zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť, alebo dlhodobý pobyt v zahraničí, vzniká verejné zdravotné poistenie na Slovensku.  V tomto prípade je potrebné do 8 dní od návratu na Slovensko, podať prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia.

  • občiansky preukaz (potrebné naskenovať do aplikácie pri podaní prihlášky)
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa (potrebné naskenovať do aplikácie pri podaní prihlášky)
  • Rodný list dieťaťa (prihlášku musí podávať zákonný zástupca uvedený v rodnom liste, alebo osoba poverená rozhodnutím súdu)
  • Rozhodnutie súdu (ak bola osoba poverená rozhodnutím súdu)
  • občiansky preukaz (potrebné naskenovať do aplikácie pri podaní prihlášky)
  • Doklad o ukončení zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, alebo dlhodobého pobytu v zahraničí (na doklade musí byť dátum ukončenia)

V prípade nesprávneho zadania údajov bude prihláška do zdravotnej poisťovne neplatná resp. nemusí byť Vaša prihláška akceptovaná zdravotnou poisťovňou, alebo Úradom pre dohľad nad zdravotnými poisťovňami,  preto si údaje pozorne skontrolujte.