Povinnosti pri zmene zdravotnej poisťovne

Featured Image

So zmenou zdravotnej poisťovne má poistenec aj niekoľko povinností.

V prípade, že ste zamestnanec, musíte zmenu poisťovne oznámiť svojmu zamestnávateľovi a to najneskôr do ôsmich dní od zmeny t.j. do 08. januára nasledujúceho roka (ak tak neurobíte, hrozí vám pokuta až do výšky 331 eur).

Ak ste živnostník, musíte uhradiť predpísané poistné najneskôr do ôsmich dní už na účet novej zdravotnej poisťovne.

Hoci zákon neurčuje lehotu na oznámenie zmeny zdravotnej poisťovne mali by ste túto skutočnosť oznámiť aj svojmu lekárovi. 

Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa odhlasovať nemusíte.

Podať on-line prihlášku do zdravotnej poisťovne