Zmeny vo verejnom zdravotnom poistení

Featured Image
-

Vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa

Od 01.01.2021 v zmysle § 20 ods. 1 je povinnosťou zamestnávateľa, zasielať „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa“ (ďalej len “mesačný výkaz”) výlučne v elektronickej forme a to bez ohľadu na počet zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že mesačné výkazy zaslané po 01.01.2021 majú byť zaslané v elektronickej forme bez ohľadu na vykázané obdobie, t. j. mesačný výkaz napríklad  za obdobie 11/2020 zaslaný po 01.01.2021 má byť zaslaný v elektronickej forme.

Platiteľ poistného je povinný vykazovať preddavky na poistné za každý mesiac, za ktorý odvádza poistné.

Forma, vzory a štruktúra výkazov preddavkov pre vykazovanie preddavkov na poistné zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva v časti Legislatíva a financovanie – Zdravotné poistenie.

13. aj 14. plat a odvod poistného na verejné zdravotné poistenie

Novelou  zákona č. 595/2003 Z. z. bolo vypustené ustanovenie § 5 ods. 7, písm. n) a o) , v súvislosti s oslobodením 13. a 14. platu od dane z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2021 už nebude poskytnutie 13. a 14. platu oslobodené od dane z príjmov. Tieto príjmy budú súčasťou   vymeriavacieho  základu na poistné na verejné zdravotné poistenie a budú sa z nich odvádzať preddavky na poistné.

Od 1. 1. 2020 sa za zamestnanca na účely zdravotného poistenia nepovažuje fyzická osoba, ktorá poberá

 • príjem zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy, alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku a
 • príjem zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku, alebo poberateľov invalidného dôchodku.

Z týchto príjmov sa nebudú platiť odvody na zdravotné poistenie.

Uvedené sa vzťahuje na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.

Poskytovanie údajov o splnení či nesplnení odvodovej povinnosti fyzických a právnických osôb orgánom verejnej moci od 1. 12. 2019

Zmena zákona č. 580/2004 Z. z. súvisí s prijatím novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Zdravotná poisťovňa od 1. 12. 2019 na požiadanie  zašle elektronicky orgánom verejnej moci, ktorým oprávnenie na poskytovanie údajov vyplýva z osobitného predpisu, informáciu o evidovaných pohľadávkach po splatnosti.

Cieľom úpravy je odbúrať povinnosť fyzických a právnických osôb predkladať potvrdenia o plnení odvodovej povinnosti orgánom verejnej moci v listinnej (papierovej) forme. Orgány verejnej moci si môžu skontrolovať plnenie odvodovej povinnosti prostredníctvom portálu OverSi, ako aj Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov. Požadovanú informáciu získajú priamo zo zdravotnej poisťovne, avšak už nie v listinnej , ale elektronickej forme (zdravotná poisťovňa môže poistenca o tejto žiadosti informovať).

Potvrdenie o plnení odvodových povinností bude zdravotná poisťovňa poistencom a platiteľom poistného vydávať na požiadanie aj naďalej.

Od 30.12.2018 je účinná novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorá priniesla dôležité zmeny pre poistencov pri evidovaní niektorých štátom platených kategórií.

V prípade osoby, ktorá sa celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov, je platiteľom poistného štát za splnenia podmienky, že iná osoba nepoberá rodičovský príspevok, materské ani sa celodenne a riadne nestará o to isté dieťa.

Zmena nastáva aj pri osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na základe vydaného posudku alebo blízku osobu staršiu ako 80 rokov, ktorá nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení. Za takúto osobu je platiteľom poistného štát, ak žiadna iná osoba nie je poistencom štátu z dôvodu opatrovania tej istej osoby.

V oboch prípadoch je potrebné zo strany poistenca okrem iných povinných príloh (rodný list dieťaťa alebo rodný list blízkej opatrovanej osoby, alebo posudok) predložiť aj čestné vyhlásenie na preukázanie nároku na platenie poistného zo strany štátu.

Na stiahnutie:

– Čestné vyhlásenie (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov)

– Čestné vyhlásenie (Opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím)

Novela predovšetkým určuje povinnosti rôznych úradov a zdravotných poisťovní v súvislosti s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia. Určuje elektronickú komunikáciu medzi Úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a zdravotnými poisťovňami.

1. Európsky preukaz
Zdravotnej poisťovni sa umožňuje, aby európsky preukaz vydala poistencovi na druhú stranu národného preukazu poistenca. V prípade vydania takéhoto preukazu, poistenec sa môže pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukázať nielen preukazom poistenca, ale aj európskym preukazom.

Podľa zákona je poistenec pri zmene zdravotnej poisťovne rovnako povinný vrátiť európsky preukaz ako preukaz poistenca, preto slúži rovnako ako unikátny identifikačný nástroj poistenca.

Lehota na vydane obojstranného preukazu poistenca (z jednej strany národný a z druhej európsky preukaz) je do piatich dní od potvrdenia prihlášky na verejné zdravotné poistenie.

2. Zmeny pri oznamovacích povinnostiach poistencov
Nakoľko lehota na vrátenie preukazu poistenca do 8 kalendárnych dní nie je postačujúca pri zmene zdravotnej poisťovne, vzhľadom na to, že do tejto lehoty spadajú dva dni sviatkov (1.január a 6. Január) v kombinácii s víkendom to môže podstatne skrátiť časový priestor pre splnenie povinnosti zo strany poistenca. Postačuje, ak poistenec podá preukaz poistenca na poštovú prepravu v posledný deň.

3. Zmeny u zamestnancov
Za zárobkovú činnosť sa nepovažuje príjem z odchodného u policajtov a vojakov a výsluhový príspevok a rekreačná starostlivosť u policajtov a vojakov. Toto platí aj „spätne“ pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011.

Zavádza sa lehota 8 dní pre povinnosť zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi údaje rozhodujúce preto, či je alebo nie je poistencom štátu (poberanie dôchodku, študent, rodičovský príspevok, PN a pod.) a pre výšku sadzby poistného (invalid, preukaz ZŤP). Povinnosť oznamovať tieto skutočnosti bola aj doteraz, ale nebola stanovená lehota na tieto oznamovacie povinnosti. Tieto skutočnosti je zamestnanec povinný oznámiť aj do 8 dní po vzniku zamestnania.

4. Zmeny u poistencov štátu
Za poistenca štátu z dôvodu poberania rodičovského príspevku sa považuje aj poberateľ rodičovského príspevku z iného členského štátu Európskej únie, ak tam táto osoba nie je zdravotne poistená.

Za poistenca štátu ako zahraničný študent sa považuje študent z iného členského štátu, alebo zo štátu, kde to zabezpečuje medzinárodná zmluva, a žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a súčasne študujúcim na škole v SR.

Osobný rozsah určuje, kto môže byť poistený na území SR v prípade, ak nemá trvalý pobyt, kde sa doplnilo, že poistený môže byť študent, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR a je žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v SR. Poistenec je povinný predložiť doklad, v ktorom je uvedený status „Slovák žijúci v zahraničí“ + potvrdenie o návšteve školy na území SR.

5. Zoznam dlžníkov
Ak sa poistenec nachádza v zozname dlžníkov, ktorý zverejňuje zdravotná poisťovňa na internete, má nárok iba na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V zozname dlžníkov sa budú uvádzať iba dlžníci, ktorých nedoplatok je vyšší ako 10 eur. Do zoznamu sa nedostane osoba, za ktorú nezaplatil poistné zamestnávateľ. Zdravotná poisťovňa je povinná vydať na žiadosť poistenca alebo platiteľa poistného potvrdenie o stave pohľadávok evidovaných zdravotnou poisťovňou voči žiadateľovi.

Podľa prechodného ustanovenia sa zoznamy dlžníkov uverejnia prvýkrát v októbri 2011.

6. Povinnosti zdravotnej poisťovne
Zdravotná poisťovňa v zmysle novely môže vydať potvrdenie písomnou formou ale aj elektronickou formou, ktorá má v zmysle zákona obsahovať predtlačený odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne, meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby.

V súčasnej dobe je možné vydať elektronické potvrdenie, v prípade ak o to platiteľ požiada, čo   znamená, že zamestnanec Union zdravotnej poisťovne, a.s.:

 • vystaví potvrdenie podľa interných pokynov
 • vystavené potvrdenie opečiatkuje a podpíše
 • oscenuje a v pdf formáte odošle prostredníctvom e-mailu platiteľovi, e-mail platiteľ uvedie na žiadosť o vydanie potvrdenia (scan musí byť farebný)

7. Povinnosti v súvislosti s ročným zúčtovaním poistného
Zamestnávateľ je povinný na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 doručiť do 28.2.2012 zdravotnej poisťovni výkaz, ktorý bude obsahovať informácie členené po zamestnancoch, potrebné pre ročné zúčtovanie poistného vrátane skutočnej výšky príjmu jednotlivých zamestnancov (pravdepodobne myslené vymeriavacie základy bez obmedzenia na maximum).

Novela upresňuje poskytovanie informácií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od iných subjektov v súvislosti s ročným zúčtovaním poistného. Ukladá povinnosť oznámiť príslušným úradom začiatok a koniec platenia poistného štátom pre jednotlivé kategórie. Zároveň neruší oznamovaciu povinnosť v období poistenia štátom pre poistencov a zamestnávateľov.

Ministerstvo vnútra SR poskytne údaje o:

 • začiatku a ukončení nároku na dávku sociálneho zabezpečenia policajtov (PN, dôchodky)
 • zaistených cudzincoch a azylantoch

Ministerstvo obrany SR poskytne údaje o:

 • začiatku a ukončení nároku na dávku sociálneho zabezpečenia vojakov (PN, dôchodky)

Ministerstvo školstva SR poskytne údaje o:

 • študentoch – poistencoch štátu , zahraničných študentoch, študentoch doktorandského štúdia

ÚPSVaR poskytne údaje o:

 • poberateľoch rodičovského príspevku
 • poberateľoch príspevku za opatrovanie
 • poberateľoch dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi a o spoločne -posudzovaných osobách
 • osobách zaradených do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • osobách, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu osobe s ŤZP

Sociálna poisťovňa poskytne údaje o:

 • poberateľoch dôchodkov a osobách, ktoré dosiahli dôchodkový vek a ktorým nevznikol nárok na dôchodok, a o invalidných osobách , ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,
 • osobách, ktorým je poskytované nemocenské, ošetrovné a materské, vrátane PN po skončení podpornej doby a OČR po 11. dni potreby ošetrovania.

Zbor justičnej a väzenskej stráže SR poskytne údaje o:

 • obvinených,
 • odsúdených,
 • osobách, ktoré poberajú dávku zo sociálneho zabezpečenia policajtov.

Daňové riaditeľstvo poskytne údaje o:

 • napr. dátume začiatku a ukončenia evidencie daňovníka, údaje z daňových priznaní – úhrn príjmov zo závislej činnosti okrem príjmov z dohôd, základ dane z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta, základ dane z kapitálového majetku a z ostatných príjmov, príjem z dividend, úhrn vyňatých príjmov, úhrn povinného zdravotného poistenia a počet mesiacov vykonávania samostatnej činnosti.

8. Výkaz nedoplatkov
Zdravotné poisťovne si môžu uplatniť poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov, poplatok nesmie presiahnuť sumu 10 eur.

Novela zákona 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) účinná od 1.8.2011 predovšetkým určuje povinnosti rôznych úradov a zdravotných poisťovní v súvislosti s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia. Určuje elektronickú komunikáciu medzi Úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a zdravotnými poisťovňami.

1. Európsky preukaz 
Zdravotnej poisťovni sa umožňuje, aby európsky preukaz vydala poistencovi na druhú stranu národného preukazu poistenca. V prípade vydania kombinovaného preukazu, sa poistenec môže pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukázať nielen preukazom poistenca, ale aj európskym preukazom. Lehota na vydane kombinovaného preukazu poistenca (z jednej strany národný a z druhej strany európsky preukaz) je do piatich dní od potvrdenia prihlášky na verejné zdravotné poistenie. V prípade straty kombinovaného preukazu zdravotná poisťovňa, a.s. vydá preukaz do 30 dní od podania žiadosti.

2. Zmeny pri oznamovacích povinnostiach poistencov 
Nakoľko lehota na vrátenie preukazu poistenca do 8 kalendárnych dní je výrazne obmedzená dvoma sviatkami (1. január a 6. január) a v kombinácii s víkendom nie je postačujúca z uvedeného dôvodu novela zákona o zdravotnom poistení rieši aj tento problém a preto je postačujúce, ak poistenec podá preukaz poistenca na poštovú prepravu v posledný deň.

3. Zmeny u zamestnancov 
Za zárobkovú činnosť sa nepovažuje príjem z odchodného u policajtov a vojakov a výsluhový príspevok a rekreačná starostlivosť u policajtov a vojakov. Toto platí aj „spätne“ pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011. Novelou zákona o zdravotnom poistení sa zavádza 8 dňová lehota pre povinnosť poistenca ktorý je zamestnancom  oznámiť zamestnávateľovi údaje rozhodujúce pre určenie platiteľa poistného, t.j. či je alebo nie je poistencom štátu (poberanie dôchodku, študent, rodičovský príspevok, PN a pod.) a pre výšku sadzby poistného (invalid, preukaz ZŤP). Povinnosť oznamovať tieto skutočnosti bola aj doteraz, ale nebola stanovená lehota na tieto oznamovacie povinnosti. Tieto skutočnosti je poistenec, ktorý je zamestnancom povinný oznámiť aj do 8 dní po vzniku zamestnania.

4. Zmeny u poistencov štátu
Fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok z iného členského štátu, môže mať v zdravotnej poisťovni v SR platiteľa poistného štát, ak v danom členskom štáte Európskej únie nie je zdravotne poistená. Za poistenca štátu sa považuje aj:

 • zahraničný študent z iného členského štátu,
 • zahraničný študent študujúci na škole v SR na základe medzinárodnej zmluvy
 • žiak alebo študent, ktorý je „Slovákom žijúcim v zahraničí“ a študujúcim na škole v SR

V osobnom rozsahu verejného zdravotného poistenia boli novelou zákona o zdravotnom poistení doplnené aj podmienky vzniku poistného vzťahu na území SR, a to v prípade ak študent nemá trvalý pobyt na území SR a je žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v SR môže byť poistený vo verejnom zdravotnom systéme v SR. Poistenec je povinný predložiť doklad, v ktorom je uvedený status „Slovák žijúci v zahraničí“ + potvrdenie o návšteve školy na území SR.

5. Zoznam dlžníkov
Ak sa poistenec nachádza v zozname dlžníkov, ktorý zverejňuje zdravotná poisťovňa na internete, má nárok iba na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V zozname dlžníkov sa budú uvádzať iba dlžníci, ktorých nedoplatok je vyšší ako 10 eur. Do zoznamu sa nedostane osoba, za ktorú nezaplatil poistné zamestnávateľ. Zdravotná poisťovňa je povinná vydať na žiadosť poistenca alebo platiteľa poistného potvrdenie o stave pohľadávok evidovaných zdravotnou poisťovňou voči žiadateľovi. Podľa prechodného ustanovenia sa zoznamy dlžníkov uverejnia prvýkrát v októbri 2011.

6. Povinnosti zdravotnej poisťovne
Zdravotná poisťovňa v zmysle novely môže vydať potvrdenie písomnou formou ale aj elektronickou formou, ktorá má v zmysle zákona obsahovať predtlačený odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne, meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby.

7. Výkaz nedoplatkov
Zdravotné poisťovne si môžu uplatniť poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov, poplatok nesmie presiahnuť sumu 10 EUR.

Novela zákona 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) účinná od 1.5.2011 priniesla zmeny, ktoré sa týkajú napríklad platenia poistného z príjmov z prenájmu, zmeny s vykonaním ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie a pod.

1. Zárobková činnosť
V novele zákona o zdravotnom poistení došlo k vyňatiu príjmu z prenájmu, to zn., že  poistenci, ktorí oznámili príslušnej zdravotnej poisťovni, že sa stali platiteľmi poistného – samostatne zárobkovo činné osoby  na základe príjmu z prenájmu, sú povinný oznámiť zdravotnej poisťovni do 31.mája 2011 ukončenie vyššie uvedeného platiteľa poistného a to k 30.4.2011.

Ukončenie SZČO môže vykonať poistenec na základe dokladu Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

2. Platiteľ poistného – zamestnanec
Novela zákona o zdravotnom poistení uvádza  aj zmeny v definícii zamestnanca. Zamestnanec, ktorý nepoberá príjem počas pracovného pomeru, napríklad z dôvodu že má neplatené voľno, absenciu, prípadne poberá rodičovský príspevok, v týchto dňoch sa nepovažuje za zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný ukončiť kategóriu 2-zamestnanie iba na účely verejného zdravotného poistenia.

3. Platiteľ poistného – štát
Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa od ukončenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 26. roku veku, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie.

Sústavná príprava na povolanie je štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Na účely zdravotného poistenia sa za nezaopatrené dieťa bude považovať osoba, ktorá

 • študuje na dennej forme alebo na externej forme do dovŕšenia 26 roku veku
 • nerieši sa štandardná dĺžka štúdia
 • rozhodujúce bude priznanie akademického titulu

Po dovŕšení 26 roku veku sa za nezaopatrené dieťa považuje osoba do 30 rokov veku, ktorá

 • študuje na vysokej škole iba v dennej forme štúdia
 • nerieši sa štandardná dĺžka štúdia
 • rozhodujúce bude priznanie akademického titulu

4. Preddavok na poistné
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej sa nevykonalo ročné zúčtovanie poistného (vykonanie ročného zúčtovania za rok 2011 v roku 2012, a ďalej), platí preddavky v nasledujúcom kalendárnom roku najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 a 11 a najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy; minimálny preddavok na rok 2012 je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby – 47,58 €.

5. Výkaz nedoplatkov
Výkaz nedoplatkov obsahuje poučenie, v ktorom sú uvedené možnosti podania námietky.

Proti výkazu nedoplatkov je možné podať do príslušnej zdravotnej poisťovne písomné námietky do 15 dní odo dňa doručenia platiteľovi poistného (do 30.4.2011 bolo možné podať námietky do 8 dní).

6. Ročné zúčtovanie poistného
InformácieO ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 po prvýkrát budú vykonávať zdravotné poisťovne.

Termín na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2011 je 30.9.2012; resp. 31.10.2012, ak poistenec mal posunutý termín na podanie daňového priznania.

Na vykonanie ročného zúčtovania poistného použije zdravotná poisťovňa údaje podľa dokladov, ktoré predložia platitelia poistného a ktoré budú slúžiť na výpočet preddavku na poistné a zároveň na ročné zúčtovanie.

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje do 31.mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, všetky údaje potrebné pre určenie preddavkov na poistné pre vykonanie ročného zúčtovania poistného, môže zdravotná poisťovňa vyčísliť preddavok na poistné a poistné z priemernej mesačnej mzdy.

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje do 31.mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, všetky údaje potrebné pre určenie kategórie poistenca ako platiteľa poistného, zdravotná poisťovňa zaeviduje kategóriu samoplatiteľ.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa zašle do 30.septembra písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného a to zamestnávateľovi, samostatne zárobkovo činnej osobe a samoplatiteľovi.

Oznámenie obsahuje údaje o výške preplatku, vymeriavacom základe, výške zaplatených preddavkov na poistné alebo výške preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom, výške preddavku na poistné.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho v lehote do 30.septembra zamestnávateľovi, samostatne zárobkovo činnej osobe a samoplatiteľovi.

Výkaz nedoplatok obsahuje aj údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a to najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov a údaje o vymeriavacom základe, výške zaplatených preddavkov na poistné alebo výške preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom, výške preddavku na poistné.

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému v oznámení (preplatok) môže platiteľ poistného alebo poistenec podať nesúhlasné stanovisko do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému vo výkaze nedoplatkov (nedoplatok)môže platiteľ poistného alebo poistenec podať námietky do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Platiteľ poistného je povinný odviesť príslušnej zdravotnej poisťovni nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov ak ide o zamestnanca, vykoná túto povinnosť za neho zamestnávateľ, ak je poistenec stále jeho zamestnancom.

Podrobnosti o ročnom zúčtovaní, platení preddavkov na poistné, preplatkov a nedoplatkov, povinnostiach pri ročnom zúčtovaní sa budú odvádzať od vyhlášky, ktorú vydá Ministerstvo zdravotníctva SR.

7. Vykazovanie poistného
Zamestnávateľ je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac. V mesačnom výkaze je zamestnávateľ povinný uviesť skutočnú výšku príjmu, ktorý bol vyplatený zamestnancovi. Ak má zamestnávateľ troch a viac zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

8. Oznamovacie povinnosti
Poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.“

9. Povinnosti platiteľa poistného
Platiteľ poistného je povinný písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa ako je napr. neplatené voľno, absencia, prípadne ak zamestnanec poberá rodičovský príspevok.

V prípade, ak oznamuje zamestnávateľ platiteľa poistného štát, napr. fyzickú osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské, je potrebné zmenu oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

Ak má platiteľ poistného troch a viac zamestnancov, je povinný zmenu platiteľa oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

10. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2011
Pokuta sa neukladá poistencom, ktorý dovŕšili k 31.decembru 2010 alebo v priebehu roka 2011 až do účinnosti tejto novely vek 26 rokov a stali sa podľa novely účinnej od 1.1.2011 samoplatiteľmi.

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2011  fyzickým osobám, ktoré platili z príjmu z prenájmu preddavky. Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok, je zdravotná poisťovňa povinná tento preplatok vrátiť.

Fyzická osoba, ktorá sa prihlásila do zdravotnej poisťovne ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa novely zákona účinnej od 1.1.2011, na základe príjmu z prenájmu a platila preddavky je povinná splniť povinnosť a do 31.mája 2011 oznámiť zmenu platiteľa a ukončiť živnosť na základe tlačiva – Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Poistencom – študentom, ktorí sa na základe novely zákona účinnej od 1.1.2011 považovali za samoplatiteľov, ak dovŕšili vek 26 rokov, je zdravotná poisťovňa povinná v roku 2012 za rok 2011 vykonať ročné zúčtovanie poistného, a v prípade ak bude výsledkom ročného zúčtovania preplatok, zdravotná poisťovňa je povinná ho vrátiť.

1. definovanie zárobkovej činnosti
Novela zákona o zdravotnom poistení z avádza nový pojem „zárobková činnosť“, podľa ktorej sa za zárobkovú činnosť považuje činnosť vyplývajúca z právnych vzťahov a z ktorej príjem podlieha odvodovej povinnosti.

Podľa § 10b zákona č. 580/2004 Z. z. je zárobková činnosť definovaná ako:

 • a) právo na príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z.) okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • b) dosahovanie príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z., okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta,
 • c) dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • d) dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • ea) podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • eb) vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • ec) podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti,
 • ed) podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
 • ee) podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Odvodovej povinnosti nepodliehajú:

 • a) príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, t.j. sú od dane oslobodené alebo sa z nich daň vyberá zrážkovo,
 • b) príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta,
 • c) príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

2. Vymedzenie platiteľov poistného

ZAMESTNANEC
Zamestnancom je každá osoba, ktorá má príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov s výnimkou príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vymeriavacím základom zamestnanca sú všetky príjmy, z ktorých odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti.)

Novela zákona o zdravotnom poistení nestanovuje minimálny preddavok zamestnanca, preddavok na zdravotné poistenie sa vypočíta z vyplateného príjmu a odvádzajú sa aj z príkazných či iných obchodných zmlúv.

Podľa zákona o zdravotnom poistení je zamestnancom napríklad:

 • a) fyzická osoba v pracovnom pomere,
 • b) fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,
 • c) fyzická osoba v služobnom pomere,
 • d) ústavný činiteľ,
 • e) verejný ochranca práv,
 • f) predseda vyššieho územného celku,
 • g) starosta obce, starosta mestskej časti v Bratislave, starosta mestskej časti v Košiciach a primátor mesta,
 • h) poslanec vyššieho územného celku, poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,
 • i) konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za túto prácu dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • j) člen štatutárneho orgánu, člen správnej rady, člen dozornej rady, člen kontrolnej komisie a člen iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak za výkon funkcie dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • k) spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditista komanditnej spoločnosti a člen družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za príjem zo závislej činnosti,
 • l) pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa § 100 ods. 11 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • m) fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce,
 • n) riaditeľ štátneho podniku.

Podľa zákona o zdravotnom poistení je vymeriavacím základom zamestnanca jeho príjem zdaňovaný podľa § 5 zákona o dani z príjmov a to:

 • a) odstupné a odchodné,
 • b) náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť,
 • c) príspevok zo sociálneho fondu,
 • d) príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely,
 • e) odmena podľa osobitného predpisu v oblasti priemyselných práv,
 • f) odmena vyplácaná pri pracovnom a životnom výročí,
 • g) odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku,
 • h) plnenie poskytnuté zamestnávateľom pri prvom skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • i) odmena vyplácaná pri prvom skončení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok, na výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

ZAMESTNÁVATEĽ
Zamestnávateľom je každá osoba, ktorá vypláca fyzickej osobe príjem zo závislej činnosti, okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Podľa zákona o zdravotnom poistení zamestnávateľom je napríklad pre:

 • a) fyzickú oso bu v pracovnom pomere právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej je fyzická osoba v pracovnom pomere,
 • b) fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere služobný úrad,
 • c) fyzickú osobu v služobnom pomere služobný úrad alebo služobný orgán, v ktorom fyzická osoba vykonáva štátnu službu,
 • d) ústavného činiteľa orgán, ktorý obstaráva veci ústavného činiteľa súvisiace s výkonom jeho mandátu alebo funkcie, pre verejného ochrancu práv Kancelária verejného ochrancu práv,
 • e) predsedu vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre starostu obce obec, pre starostu mestskej časti mestská časť a pre primátora mesta mesto,
 • f) poslanca vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre poslanca obecného zastupiteľstva obec, pre poslanca mestského zastupiteľstva mesto, pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti mestská časť,
 • g) konateľa spoločnosť s ručením obmedzením,
 • h) člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak za výkon funkcie dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, právnická osoba, v ktorej samosprávnych orgánoch je členom,
 • i) spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosť a to aj v prípade jedného spoločníka, ktorý súčasne je aj v právnom postavení zamestnávateľa,
 • j) komanditistu komanditnej spoločnosti spoločnosť,
 • k) člena družstva družstvo,
 • l) pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti vyšší územný celok alebo obec, ktorá zriadila zariadenie pestúnskej starostlivosti,
 • m) fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce, ústav,
 • n) riaditeľa štátneho podniku štátny podnik,
 • o) likvidátora a správcu konkurznej podstaty, tento likvidátor a správca konkurznej podstaty, ktorí sú si zároveň v právnom postavení zamestnávateľa,
 • p) člena dozornej rady, člena správnej rady, člena štatutárneho orgánu, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby právnická osoba, pre ktorú túto funkciu vykonávajú.

SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA
Samostatne zárobkovo činnou osobou je každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila plnoletosť a má príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu.

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je 14% podielu základu dane podľa zákona o dani z príjmov, ktorý si určil poistník a ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie a koeficientu 2,14.

Podľa zákona o zdravotnom poistení je samostatne zárobkovo činnou osobu fyzická osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti napríklad:

 • a) má oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • b) má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,
 • c) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • d) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
 • e) vykonáva činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
 • f) vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • g) vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť podľa osobitného predpisu mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • h) vykonáva činnosť obchodného zástupcu, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • i) vykonáva činnosť znalcov a tlmočníkov podľa osobitného predpisu, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • j) vykonáva činnosť sprostredkovateľov podľa osobitného predpisu, ktoré nie sú živnosťou, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • k) vykonáva činnosť pracovného asistenta podľa osobitného predpisu.

DOBROVOĽNE NEZAMESTNANÁ OSOBA TZV. SAMOPLATITEĽ
Dobrovoľne nezamestnanou osobu je fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani poistencom štátu.

Novelou zákona o zdravotnom poistení dochádza k zmene výpočtu výšky minimálnych preddavkov, a to konkrétne: 14% zo 44,2% z priemernej mesačnej mzdy a taktiež sa mení minimálny základ, ktorý bude rovnaký ako pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Do vymeriavacieho základu sa budú zahŕňať príjmy týchto osôb dosiahnuté v rozhodujúcom období, ktoré podliehajú dani y príjmu (napr. dosiahnuté kapitálové príjmy ako aj príjmy z dividend).

POISTENEC ŠTÁTU
Zásadná zmena, ktorú prináša novela zákona o zdravotnom poistení je zrušenie hranice pre dosiahnutie príjmu, ktorá mala vplyv na oslobodenie od platenia preddavkov.

Poistencom štátu podľa zákona o zdravotnom poistení je:

 • a) nezaopatrené dieťa; za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 26 roku veku, ktorá študuje na prvej vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, štúdium ktorého, podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, okrem externej formy štúdia,30) poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v dennej forme štúdia,
 • b) fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu,31) alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu32) alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,
 • c) fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok,33)
 • d) fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
 • e) fyzickú osobu, ktorá je invalidná34) a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,35)
 • f) obvineného vo väzbe7) alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody8), obvineného vo väzbe alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistený,
 • g) fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb5) celoročne,
 • h) zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • i) fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,36)
 • j) fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
 • k) fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu37) alebo opatruje blízku osobu,38) ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb39) alebo v zdravotníckom zariadení;40)
 • l) manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
 • m) fyzickú osobu,
  • 1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu,41)
  • 2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu42) a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť alebo
  • 3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu43) a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu44) aj po tomto dni,
 • n) fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi a fyzickú osobu, ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze,45)
 • o) fyzickú osobu, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,46)
 • p) cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,6)
 • q) azylanta,4)
 • r) fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo,
 • s) fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu,47)
 • t) študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov,
 • u) fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.21)Na základe novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1.1.2011 je nezaopatrené dieťa, ktoré dosiahlo 26 rokov veku k 31.decembru 2010 povinné do 31. januára 2011 splniť si oznamovaciu povinnosť podľa § 23 tohto zákona, t.j. štát prestáva byť platiteľom poistného za nezaopatrené dieťa, do zdravotnej poisťovne sa prihlási ako tzv. samoplatiteľ do 31.1.2011, ak nemá iného platiteľa poistného.

3. Zmeny v doručovaní výkazov nedoplatkov
Zdravotná poisťovňa doručuje výkaz nedoplatkov doporučenou zásielkou s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“.

Zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov podľa zákona o zdravotnom poistení doručuje:

 • a) právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
 • b) samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
 • c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinnosti.

Podľa § 17 ods. 5 zákona o zdravotnom poistení sa výkaz nedoplatkov považuje za doručený dňom prevzatia písomnosti adresátom. Za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa považuje aj deň, keď bolo prijatie písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté. Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“ nebola prevzatá adresátom, považuje sa za doručenú dňom, keď bola zásielka vrátená zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

4. Čerpanie neplateného voľna
V období kedy zamestnanec bude čerpať neplatené voľno v zmysle § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení sa novelou zákona účinnou od 1.1.2011 nebude považovať za zamestnanca.

Táto osoba v prípade, že nemá iného platiteľa poistného je povinná sa v zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ.

5. Zmena obdobia platenia preddavkov na verejné zdravotné poistenie
Samostatne zárobkovo činná osoba odvádza preddavky od 1.1.2011 do 31.12.2011 vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej časti základu dane a koeficientu 2,14 dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu.

6. Povinnosti vyplývajúce z príjmov z prenájmu
Poistenci, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti sa budú musieť v zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samostatne zárobkovo činné osoby do 31. januára 2011.

Osoby, ktoré sú už v zdravotnej poisťovni registrované ako samostatne zárobkovo činné osoby sa nemusia opätovne registrovať.

Na prihlásenie poistenca v zdravotnej poisťovni, ktorý má príjem z prenájmu je potrebné predložiť tlačivo „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“ v minulosti (Prihláška platiteľa poistného).

V prípade, že ide o začínajúceho živnostníka z dôvodu príjmov z prenájmu, je potrebné vyplniť aj tlačivo – Výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie a určiť si výšku preddavkov na kalendárny rok 2011.

Novelou zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1.5.2011 poistenci, ktorí sa v období od 01.01.2011 zaregistrovali ako samostatne zárobkovo činné osoby, z dôvodu príjmov z prenájmu boli povinní  odhlásiť sa z verejného zdravotného poistenia ku dňu 30.4.2011 ako SZČO. Túto povinnosť bolo potrebné si splniť do 31.5.2011.

Na odhlásenie  platiteľa poistného z titulu z  príjmu z prenájmu  v zdravotnej poisťovni, je potrebné predložiť tlačivo “Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Odhlásiť sa je možné osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste zdravotnej poisťovne alebo požadované tlačivo zaslať poštou na adresu ktoréhokoľvek kontaktného miesta.

7. Preddavky vyplývajúce z príjmov z prenájmu
Poistenec, ktorý bol evidovaný v zdravotnej poisťovni ako SZČO aj pred 01.01.2011 odvádza preddavky v roku 2011 z ročného zúčtovania za rok 2009.

Samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná odvádzať preddavok na poistné, ak výška preddavku nedosahuje aspoň 3 €.

Poistenec, ktorý je evidovaný v zdravotnej poisťovni iba ako SZČO z dôvodu príjmov z prenájmu od 01.01.2011, platí preddavky najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu.

Poistenec, ktorý doteraz nebol v zdravotnej poisťovni evidovaný ako SZČO a má príjmy z prenájmu a je zároveň zamestnancom si môže sám určiť výšku preddavkov, ktorá môže byť aj 0 EUR.

Prípadný preplatok/nedoplatok bude predmetom ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011.

Novelou zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1.5.2011 poistenci, ktorí sa v období od 01.01.2011 zaregistrovali ako samostatne zárobkovo činné osoby, z dôvodu príjmov z prenájmu boli povinní  odhlásiť sa z verejného zdravotného poistenia ku dňu 30.4.2011 ako SZČO. Túto povinnosť bolo potrebné si splniť do 31.5.2011.

Preddavky z titulu z príjmu z prenájmu uhradené  v  období od januára 2011  do apríla 2011, zdravotná poisťovňa platiteľovi nevráti. Vysporiadajú sa v ročnom zúčtovaní za rok 2011, ktoré  za Vás vypracuje zdravotná poisťovňa v budúcom kalendárnom roku.

Poznámka: Odvodovej povinnosti budú podliehať len príjmy z prenájmu dosiahnuté v danom kalendárnom roku prevyšujúce ročne 500 EUR.

8. Preukazovanie invalidity
Na účely zákona o zdravotnom poistení sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba, ktorá je:

 • a) uznaná za invalidnú
 • b) ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%.

Preukazovanie invalidity pre účely verejného zdravotného poistenia:

 • a) fyzická osoba preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jej telesnej schopnosti, duševnej schopnosti alebo zmyslovej schopnosti rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo rozhodnutím útvaru sociálneho zabezpečenia alebo rozhodnutím príslušného úradu,
 • b) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) sa preukazuje preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.