Formulár k výpočtu na poistenie GDPR

Tento formulár slúži na výpočet poistného, ktorý je bezplatný a nezaväzuje Vás k následnému uzatvoreniu poistnej zmluvy. Vyplňte dotazník pravdivo a úplne, pre výpočet presnej ceny poistenia GDPR.

Pokračovaním na porovnanie cien prehlasujete, že ste sa oboznámil s informáciami v dokumente Informácie pre klienta a potencionálneho klienta.

Osobné údaje
Základné údaje
Spracovanie osobných údajov
kategórie osobných údajov?
Spracovávate niektoré z nasledujúcich kategórií osobných údajov? *
Údaje vypovedajúce o rasovom, alebo etnickom pôvode
Údaje vypovedajúce o politických názoroch
Údaje vypovedajúce o náboženskom vyznaní a filozofickom presvedčení
Údaje vypovedajúce o členstve v odboroch
Genetické údaje
Biometrické údaje za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby
Údaje o zdravotnom stave, či o sexuálnom živote, alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby
Údaje o majetku (zostatky na účte, vlastníctvo hnuteľných a nehnuteľných vecí atď.)
Údaje, kt. zverejnenie, či zneužitie by mohlo spôsobiť majetkovú škodu (obch. tajomstvo)
Údaje, kt. zverejnenie, či zneužitie by mohlo poškodiť dobrú povesť dotknutej osoby
Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa
Zhoduje sa s adresou
Nezhoduje sa s adresou
Charakteristiky spracovania osobných údajov:
Vyberte najvýstižnejšie charakteristiky spracovania osobných údajov, ktoré vykonávate: *
Vykonávame rozsiahle spracovanie
Systematicky monitorujeme správanie a ďalšie osobné aspekty dotknutých osôb
Na zákl. automatizovaného sprac. dochádza k rozhodnutiam s právnym dopadom na subjekt udaj
Výber z možnosti
Zvoľte najvýstižnejšiu možnosť z nasledujúceho výberu: *
Fyzická osoba, kt. osobné údaje sprac. len v rámci svojich osobných, či domácich činností
Fyzická osoba, kt. osobné údaje spracováva v rámci svojej podnikateľskej činnosť
Malá spoločnosť (menej ako 250 zamestnancov)
Veľká spoločnosť (viac ako 250 zamestnancov)
Orgán štátnej správy, štátna príspevková organizácia, iná organizačná zložka štátu
Akciový kód
Položky označené * sú povinné.
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu