Označenie poistencov štátu na prihláške Dôvera ZP

Featured Image

Poistenci štátu sú označení číslom, podľa kategórií poistencov nasledovne:

01 – nezaopatrené dieťa

02 – študent z iného členského štátu, zahraničný študent na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná alebo žiak alebo študent, ktorý je Slovák žijúci v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike

03 – osoba poberajúca dôchodok v SR, okrem poberateľa vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov alebo dôchodok z cudziny alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte

05 – osoba vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie

06 – osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená

07 – osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov

08 – osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení, ak za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu opatrovania tej istej osoby

10 – osoba poberajúca dávku v hmotnej núdzi a spoločne posudzovaná osoba

12 – osoba obvinená vo väzbe alebo odsúdená vo výkone trestu odňatia slobody, obvinená vo väzbe alebo odsúdená vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistená

13 – osoba, ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok

14 – azylant

15 – osoba vykonávajúca činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo

16 – osoba umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení na základe rozhodnutia súdu celoročne

18 – osoba invalidná, ktorej nevznikol nárok na invalidný dôchodok

19 – osoba poberajúca náhradu príjmu, ošetrovné, nemocenské, materské; osoba, ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť; osoba, ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti aj po tomto dni alebo osoba, ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania alebo starostlivosti, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa a ktorej nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské z dôvodu, že ku dňu vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom, za ktorého je platiteľom poistného štát alebo sa na ňu vzťahuje osobitný predpis; osoba, ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie

21 – osoba, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie

22 – manžel alebo manželka zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí

23 – fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím

24 – cudzinec zaistený na území SR

25 – osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské

27 – študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia

53 – externý študent

54 – osoba vykonávajúcu dobrovoľnú vojenskú prípravu