Označenie poistencov štátu na prihláške VšZP

Featured Image

Poistenci štátu sú označení číslom, podľa kategórií poistencov nasledovne:

01 – nezaopatrené dieťa

02 – zahraničný študent na základe medzinárodných zmlúv, žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí

03 – osoba, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu, alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu, alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu, a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte.

Ak je ako platiteľ poistného štát s kódom 03, vyplňuje sa aj druh dôchodku:

  1. starobný dôchodok
  2. predčasný starobný dôchodok
  3. invalidný dôchodok
  4. výsluhový dôchodok
  5. invalidný výsluhový dôchodok
  6. dôchodok z EÚ
  7. dôchodok z cudziny mimo EÚ

 

05 – osoba zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie

06 – osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená

07 – osoba, ktorá sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov

08 – osoba, ktorá opatruje osobu ZŤP alebo blízku osobu nad 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení

10 – osoba poberajúca dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi a osoba, ktorá sa spoločne posudzuje

12 – osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody

13 – osoba vo veku starobného dôchodku, ktorá nespĺňa podmienky na jeho priznanie

14 – azylant

15 – osoba vykonávajúca pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo

16 – osoba, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne

18 – osoba, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok

19 – osoba poberajúca náhradu príjmu, ošetrovné, nemocenské, materské

21 – osoba poberajúca peňažný príspevok na opatrovanie

22 – osoba vykonávajúca práce vo verejnom záujme v zahraničí, manžel alebo manželka zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine

23 – osobný asistent

24 – cudzinec zaistený na území SR

25 – osoba, ktorej zamestnávateľ poskytuje náhradu príjmu služobného platu policajta a vojaka

27 – doktorand

29 – vojak – dobrovoľná príprava

34 – štipendista