Zmena zdravotnej poisťovne

Featured Image

Zmenu zdravotnej poisťovne môže vykonať každý poistenec vždy do 30. septembra. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stane vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Podať on-line prihlášku do Dôvera zdravotá poisťovňa, a.s.

 

Príklad:

 • Ak si prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne podáte 15.11.2020, poistencom vami vybranej zdravotnej poisťovne sa stanete od 01.01.2022. Ak by ste však prihlášku na zmenu podali 01.10.2021, zmena zdravotnej poisťovne, v takom prípade prebehne až k 01.01.2023.

 

Základné rozdelenie platiteľov zdravotného poistenia:

Dôležitým údajom je aj informácia, kto za vás zdravotné poistenie platí aktuálne (kto je tzv. platiteľom poistného). 

 • Zamestnanci – Za zamestnanca odvádza zdravotné poistenie priamo zamestnávateľ. Odvody do zdravotnej poisťovne sa vyrátavajú automaticky a prehľad týchto odvodov si zamestnanec môže pozrieť každý mesiac priamo vo svojej výplatnej páske.
 • Podnikatelia a firmy – Táto skupina poistencov je povinná odvádzať do zdravotnej poisťovne takzvané preddavky. Tie sa vyrátavajú každý rok podľa určeného vzorca. Výšku preddavkov určuje štát, resp. je určená výsledkom ročného zúčtovania.
 • Samoplatitelia – sú fyzické osoby, ktoré preddavky na zdravotné poistenie uhrádzajú zdravotnej poisťovni sami.
 • Poistenci štátu  Do tejto skupiny patria všetci poistenci, za ktorých zdravotné poistenie platí štát. Štát platí zdravotné poistenie za všetkých dôchodcov, nezamestnaných, deti, osoby na materskej, alebo osoby poberajúce rodičovský príspevok.
 • Za neplnoleté osoby (deti do 18 rokov), podáva prihlášku rodič, alebo zákonný zástupca
 • Pri podávaní prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne vám však stačí vedieť, či ste zamestnaní, podnikáte, alebo ste na dôchodku či materskej dovolenke.

 

Doklady potrebné pre zmenu zdravotnej poisťovne

K prihláške poistenca do zdravotnej poisťovne je potrebné doložiť kópie dokladov ako:

 • občiansky preukaz (len v špecifických pripadoch),
 • rodný list dieťaťa,
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu, alebo splnomocnenej osoby (len v špecifických pripadoch),
 • splnomocnenie na právne úkony.

 

Zmenu zdravotnej poisťovne nezabudnite oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Ak je platiteľom štát, nie je potrebné to oznamovať nikde.

Podať on-line prihlášku do zdravotnej poisťovne