Odchod do zahraničia

Featured Image

Pri bežnom odchode do zahraničia, ako je napríklad dovolenka, či návšteva známych, nie je potrebné do zdravotnej poisťovne nahlasovať nič. V tomto prípade vám však odporúčame krátkodobé cestovné poistenie, ktoré vám ušetrí peniaze v prípade, ak sa vám v zahraničí niečo stane a nebude to kryté v rámci základnej zdravotnej starostlivosti.

Ak ste poistencom Union zdravotná poisťovňa, a.s., môžete dostať až 50% zľavu na krátkodobé cestovné poistenie v Union poisťovni.

Ak však odchádzate do zahraničia pracovať, je potrebné, aby ste sa zo slovenskej zdravotnej poisťovne odhlásili. K odhláseniu je potrebný doklad o tom, že zdravotné poistenie bude za vás platiť zahraničný zamestnávateľ v zahraničnej zdravotnej poisťovni.

Odhlásiť sa zo zdravotnej poisťovne na Slovensku je potrebné aj v prípade, ak plánujete v zahraničí podnikať. V tomto prípade je k odhláseniu potrebný doklad o tom, že zdravotné poistenie uhrádzate zahraničnej zdravotnej poisťovni.

Dátum, kedy vám začne platiť zdravotné poistenie v zahraničí, je dátumom, kedy vám skončí platnosť zdravotného poistenia na Slovensku.

Odhlásenie zo zdravotnej poisťovne je v takomto prípade potrebné vykonať čo najskôr, aby ste predišli napríklad dlžobe, keďže odchodom do zahraničia prestanete platiť slovenské zdravotné poistenie a poisťovňa vám bude narátavať neuhradené preddavky za zdravotné poistenie.

 

Čo treba vybaviť pri odchode do zahraničia

V prípade, ak odchádzate do zahraničia – či už do iného členského štátu alebo do tretej krajiny, verejné zdravotné poistenie na Slovensku vám zaniká, ak:

 • Zamestnanie – ste zamestnaný/á v zahraničí a ste na území štátu, v ktorom vykonávate činnosť zamestnanca, zdravotne poistený/á
 • SZČO – vykonávate samostatnú zárobkovú činnosť v zahraničí  a ste na území štátu, v ktorom vykonávate činnosť, zdravotne poistený/á
 • Bydlisko v inom členskom štáte – sa dlhodobo zdržiavate v zahraničí a ste tam zdravotne poistený/á (za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov)
 • Nezaopetrený rodinný príslušník (NRP) – ste nezaopatrený rodinný príslušník (NRP) osoby, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť na území iného členské štátu a je tam zdravotne poistená.

 

Ak spĺňate jednu z vyššie uvedených podmienok pre zánik verejného zdravotného poistenia, oznámte zdravotnej poisťovni vašu situáciu spolu príslušnými dokladmi najneskôr do 8 dní od odchodu do zahraničia.

Zamestnanie

 • doklad preukazujúci dátum vzniku zamestnania v inom členskom štáte / tretej krajine,
 • doklad preukazujúci dátum vzniku zdravotného poistenia v inom členskom štáte / tretej krajine.

 

SZČO

 • doklad preukazujúci dátum vzniku samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte / tretej krajine,
 • doklad preukazujúci dátum vzniku zdravotného poistenia v inom členskom štáte / tretej krajine.

 

Bydlisko v inom členskom štáte

 • doklad preukazujúci bydlisko v inom členskom štáte / deň odchodu na dlhodobý pobyt do tretej krajiny,
 • doklad preukazujúci dátum vzniku zdravotného poistenia v inom členskom štáte (v tretej krajine s trvaním min. 6 mesiacov + 1 deň).

 

Nezaopetrený rodinný príslušník (NRP)

 • rodný list / sobášny list,
 • doklad preukazujúci zárobkovú činnosť nositeľa,
 • doklad preukazujúci dátum vzniku zdravotného poistenia nositeľa resp. NRP v inom členskom štáte.

 

Za nezaopatreného rodinného príslušníka sa považuje:

 1. nezaopatrené dieťa,
 2. manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku,
 3. manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
 4. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku v nezamestnanosti,
 5. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok,
 6. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť  a je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,
 7. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je samoplatiteľom
 8. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť  a je nezaopatrené dieťa

 

Zoznam členských štátov

 1. Členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko
 2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island
 3. Švajčiarska konfederácia

 

Zoznam tretích krajín

 • Tretie krajiny sú všetky štáty, ktoré nie sú uvedené v zozname členských štátov.

 

Aké doklady môže akceptovať zdravotná poisťovňa

 • Zamestnanie – pracovná zmluva, potvrdenie od zamestnávateľa, zápočtový list, výplatná páska, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár / prenosné dokumenty potvrdzujúce ZP v členskom štáte (E104, E106,S1, náhradný certifikát….), potvrdenie o zdravotnom poistení vydaný ZP.
  V prípade zamestnania v tretej krajine pre účely preukázania zdravotného poistenia akceptuje ZP aj komerčné poistenie liečebných nákladov uzatvorené na území SR.
 • SZČO – živnostenský list resp. potvrdenie o vzniku SZČ, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár / prenosné dokumenty potvrdzujúce zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E106,S1….), potvrdenie o zdravotnom poistení vydaný ZP. 
 • V prípade samostatnej zárobkovej činnosti v tretej krajine pre účely preukázania zdravotného poistenia akceptujeme aj komerčné poistenie liečebných nákladov uzatvorené na území SR.
 • Bydlisko v inom členskom štáte – doklad o pobyte spolu s dokladom preukazujúcim bytovú situáciu poistenca (doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, nájomná zmluva, zmluva o podnájme), doklad o vykonávaní nezárobkovej činnosti (dobrovoľníctvo, záujmové činnosti), doklady na preukázanie daňového domicilu, potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie, doklad o poberaní sociálnych dávok, doklad o dochádzke dieťaťa do jaslí, materskej školy, školy alebo iného zariadenia pre deti, doklad o registrácii u lekára, doklad o členstve v umeleckej, kultúrnej, športovej a inej záujmovej organizácii, iné doklady nasvedčujúce skutočnému pobytu (napr. doklad o úhrade miestnych daní a poplatkov, účtov za energie a pod.).
 • Dlhodobý pobyt v tretej krajine – potvrdenie o zdravotnom poistení vydaný zdravotnou poisťovňou, preukaz poistenca, doklad o komerčnom poistení liečebných nákladov uzatvorený na území SR alebo v inej krajine.

 

Čo robiť, ak pracujete v inom členskom štáte, no bydlisko máte na Slovensku

 • Ak pracujete  v inom členskom štáte, ale bydlisko máte stále na území Slovenskej republiky, kde sa aj vraciate, môžete požiadať zdravotnú poisťovňu v členskom štáte, kde ste zdravotne poistený/á a vykonávate zárobkovú činnosť, o vystavenie prenosného dokumentu S1.
 • Prenosný dokument S1 potvrdzuje Váš nárok na zdravotnú starostlivosť na Slovensku a náklady za Vás si zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorú si vyberiete, bude refundovať v zdravotnej poisťovni toho členského štátu, kde ste poistený/á. Vystavený prenosný dokument S1 doručte do zdravotnej poisťovne na Slovensku, ktorá vás zaregistruje,  formulár  potvrdí a vydá preukaz poistenca so skratkou „EU“, s ktorým sa môžete preukazovať u svojho lekára iba na Slovensku.
 • Prenosný dokument S1 potvrdzuje Váš nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu u zmluvných poskytovateľov. Pod pojmom zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu sa rozumie zdravotná starostlivosť, na akú má nárok „domáci poistenec“ a musí byť poskytnutá za rovnakých podmienok ako domácemu poistencovi.

 

Čo robiť, ak pracujete v dvoch a viac členských štátoch súčasne

Pri súbehu dvoch a viacerých zárobkových činností v rámci členských štátov:

 • ak ste zamestnaný/á v jednom členskom štáte a zároveň v inom členskom štáte vykonávate samostatne zárobkovú činnosť, prednosť má vždy zamestnanie a musíte byť poistený/á v štáte, kde ste zamestnaný/á.
 • ak vykonávate samostatne zárobkovú činnosť na území Slovenska a ste zamestnaný/á v inom členskom štáte, oznámte nám svoju situáciu a predložte pracovnú zmluvu a potvrdenie o zdravotnom poistení v členskom štáte. Poistný vzťah Vám bude ukončený.
 • ak ste súčasne zamestnaný/á v dvoch štátoch, v takýchto prípadoch je potrebné požiadať príslušnú inštitúciu (na území SR je to Sociálna poisťovňa) o prenosný dokument A1. Sociálna poisťovňa na základe prenosného dokumentu A1 určí, ktoré právne predpisy sa budú na Vás vzťahovať a v ktorom štáte budete naďalej poistený/á.

 

Čo robiť, ak ste na dlhšie obdobie vyslaný/á pracovať do iného členského štátu

Ak Vás zamestnávateľ vysiela pracovať do iného členského štátu na maximálne 24 mesiacov a zároveň nenahrádzate iného vyslaného zamestnanca, zostávate poistený/á v štáte odkiaľ Vás zamestnávateľ vysiela.

Pred samotným vyslaním je potrebné, aby Váš zamestnávateľ požiadal príslušnú inštitúciu (Sociálnu poisťovňu) o prenosný dokument A1, ktorým bude určená Vaša uplatniteľná legislatíva. Prenosný dokument A1 je nám pred odchodom potrebné predložiť.

1. V prípade určenia slovenskej legislatívy, vystaví Sociálna poisťovňa prenosný dokument A1 a zdravotne poistený/á zostávate na Slovensku.

V členskom štáte, kde Vás zamestnávateľ vysiela, máte nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť na základe európskeho preukazu.

2. Ak Sociálna poisťovňa určí, že budete podliehať legislatíve členského štátu, kde Vás zamestnávateľ vysiela, Vášmu zamestnávateľovi bude zaslané oznámenie. Poistný vzťah Vám bude ukončený.